เมืองไทยในอดีต : ไพร่ฟ้าสามัญชน

ผู้คนสมัยก่อนหน้าตาเป็นอย่างไร ภาพถ่ายชุดนี้มีคำตอบ