NGT x SaySci Ep.2 “ผลไม้เปลี่ยนสีจากเอนไซม์”

ผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำได้อย่างไร? และเกิดอะไรขึ้นระหว่างกระบวนการเปลี่ยนสี เรื่องนี้มีเอนไซม์อยู่เบื้องหลัง…