นี่คือสิ่งที่อาวุธนิวเคลียร์ทิ้งเอาไว้

ณ พื้นที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในสมัยสงครามเย็น ผลกระทบจากอาวุธร้ายแรงยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน