นี่ไม่ใช่ภาพตัดต่อ แต่คือสะพานต้นไม้จริงที่ปลูกในอินเดีย

ต้องใช้เวลานาน 15 – 30 ปี กว่าสะพานข้ามลำน้ำที่สร้างขึ้นจากธรรมชาตินี้จะเสร็จสมบูรณ์