เมืองไทยในอดีต : สีสันย่านนิยม

ชมบรรยากาศบ้านเมืองจากหลายเขตในกรุงเทพมหานคร ในยุคสมัยที่รถรายังไม่ติด และผู้คนใช้เรือโดยสารเป็นหลัก