กล้ามเนื้อเทียมที่เคลื่อนไหวเลียนแบบมนุษย์

การทดลองและวิจัยกล้ามเนื้อเทียมให้ยืดหยุ่นและแข็งแรง เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ในอนาคตที่จะสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์มากขึ้น