ท่องเที่ยวไปในย่านอันเป็นเอกลักษณ์ของนครเยรูซาเลม

ออกเดินเท้าท่องเที่ยวไปยังนครอันเป็นสถานที่ซึ่งอุดมไปด้วยหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา