ชีวิตของเสือดำในปัจจุบัน และอนาคตที่อาจกำหนดโดยมนุษย์

เสือดำหาใช่ชื่อเรียกชนิดพันธุ์ แต่คือเสือที่มียีนและเมลานินในปริมาณมากจนกลายเป็นสีดำต่างหาก