การเกิดผลและเมล็ด : โครงสร้างของผลและเมล็ด

การเกิดผลและเมล็ด : โครงสร้างของผลและเมล็ด

การเกิดเมล็ด
หลังจากเกิดการปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) ส่วนออวูุลเจริญไปเป็นเมล็ด ซึ่งภายในประกอบด้วยเอ็มบริโอและเอนโดสเปิร์ม โดยมีเปลือกหุ้มเมล็ดล้อมรอบ

ส่วนประกอบของเมล็ด อาจแยกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed coat หรือ Testa) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนต่างๆ ที่บอบบางในเมล็ด เมื่อเมล็ดหลุดออกจากก้านจะเห็นเป็นรอยแผลเป็นเล็กๆ เรียกว่า ไฮลัม (Hilum)

มะพร้าว, เอนโดสเปิร์ม, การเกิดผลและเมล็ด
มะพร้าว มีเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวเป็นส่วนของเอนโอสเปิร์ม

2. เอนโดสเปิร์ม ( Endosperm ) เป็นอาหารสะสมสำหรับเอ็มบริโอส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต มีโปรตีน และไขมันปะปนอยู่ด้วย พบในเมล็ดของพืชใบเลี้ยงคู่บางชนิด เช่น ละหุ่ง ซึ่งมีเอนโดสเปิร์มแข็ง ส่วนเมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เช่น มะพร้าว มีเอนโดสเปิร์มทั้งของแข็งและเหลว คือ เนื้อมะพร้าว และน้ำมะพร้าว ในเมล็ดถั่วเอนโดสเปิร์มจะรวมสะสมอยู่ในใบเลี้ยงจึงเห็นได้ว่าเมล็ดถั่วสามารถแกะแยกออกเป็น 2 ซีกได้ โดยง่ายแต่ละซีกนั้น คือ ใบเลี้ยง

การเกิดผลและเมล็ด, โครสร้างของเมล็ดพืช, เมล็ดพืช,
ส่วนประกอบต่างๆ ของเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่

3. เอ็มบริโอ ( Embryo ) คือส่วนที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ต่อไป ส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ หลายส่วนคือ
1. ใบเลี้ยง (Cotyledon) ในพืชใบเลี้ยงคู่มี 2 ใบ และในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเพียงใบเดียว ใบเลี้ยงนี้จะไม่ทำการสังเคราะห์ด้วยแสงและไม่เจริญเติบโตต่อไป
2. เอพิคอทิล (Epicotyl) ส่วนที่อยู่เหนือตำแหน่งใบเลี้ยง เมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นพืชส่วนนี้จะกลายเป็นลำต้น ใบ และดอกของพืช
3. ไฮโพคอทิล (Hypocotyl) เป็นส่วนที่อยู่ใต้ตำแหน่งใบเลี้ยงลงมา เมื่อเจริญเติบโตต่อไปส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของลำต้น
4. แรดิเคิล (Radicle) ส่วนนี้อยู่ถัดจากส่วนของลำต้น คือ อยู่ใต้ไฮโพคอทิลลงมา ต่อไปจะเจริญไปเป็นรากแก้ว ซึ่งในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีรากแก้วอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นจะเป็นรากฝอย ซึ่งต่างจากพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีรากแก้วอยู่ตลอด

Recommend