กัญชาเสรี : เมื่อ “กัญชา” ไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป จะส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทย

กัญชาเสรี : เมื่อ “กัญชา” ไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป จะส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทย

“กัญชา” ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้ถอดกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามนโยบาย กัญชาเสรี ของรัฐบาล หากกัญชาไม่เป็นยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร

กัญชาเสรี – เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอ สาระสำคัญคือ การปลด “กัญชา” ออกจากยาเสพติด จะมีผลทำให้ “กัญชา” ไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป วาระพิจารณานี้เป็นการเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผ่านมติเห็นชอบของ “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด” ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านต่าง ๆ

ผลของมติของคณะกรรมการ ป.ป.ส.ส่งผลทำให้กัญชาคือ พืชกัญชา (Cannabis) ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด การลงมติดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากการที่มิได้มีการบัญญัติ “กัญชา” ในมาตรา 29 ของประมวลกฎหมายยาเสพติด มิได้หมายความว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 เนื่องจากมียาเสพติดหลายประเภทที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่ก็ยังถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายลำดับรอง เช่น แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน

การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ ป.ป.ส.ให้ถอดกัญชาออกจากยาเสพติดตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีข้อมูลหลักฐานวิชาการที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้กัญชา ข้อมูลผลกระทบต่อสังคม การเกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ การเสนอให้ถอดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยอ้างเหตุผลว่า ผู้กำหนดนโยบายต้องการให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีคือ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชากลับประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่มีหน่วยงานหรือธุรกิจใดที่รับซื้อช่อดอกกัญชา แต่มีเพียงธุรกิจหรือกลุ่มทุนรายใหญ่ที่ปลูกกัญชาและสามารถทำสารสกัดกัญชา แปรรูปได้อย่างครบวงจร

ข้อสำคัญคือ พืชกัญชาถือเป็นยาเสพติดตาม “อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ.1961” (Single Convention on Narcotic Drugs) มติของคณะกรรมการ ป.ป.ส.ดังกล่าวจึงขัดต่ออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด และ “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988” (United Nations Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988)

ปัจจุบัน ยังไม่มีประเทศใดที่มีกฎหมายถอดพืชกัญชาออกจากยาเสพติด แม้แต่ประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ เช่น บางมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อุรุกกวัย กฎหมายของประเทศเหล่านี้ก็ยังถือว่าต้นกัญชา (cannabis plant) เป็นพืชเสพติดที่ต้องควบคุม กรณีพืชกัญชาจะแตกต่างจาก “พืชกระท่อม” (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ซึ่งไม่ถือเป็นสารเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ

กรณีพืชกัญชาจะแตกต่างจาก “พืชกระท่อม” (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ซึ่งไม่ถือเป็นสารเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ และประเทศส่วนใหญ่มิได้มีกฎหมายควบคุมพืชกระท่อมแต่อย่างใด ในขณะที่ “ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ….” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว กลับมีเนื้อหาการควบคุมที่เข้มงวด มีการบัญญัติโทษอาญาใหม่ที่เกินจำเป็น หรือกำหนดอัตราโทษสูงกว่าความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ 2522 สะท้อนถึงความผิดเพี้ยนในเนื้อหาของกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกระท่อมของสมาชิกรัฐสภาบางส่วน

การลงมติเห็นชอบให้ถอดพืชกัญชาออกจากยาเสพติดของคณะกรรมการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด โดยให้ควบคุมเฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชา จึงขัดต่อประมวลกฎหมายยาเสพติด หากรัฐบาลยังคงเดินหน้าในเรื่องนี้ อาจถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก ในประเทศพัฒนาแล้วยังคงมีการควบคุมหรือออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการปลูกพืชกัญชา เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน ป้องกันการนำกัญชามาใช้ในขบวนการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย

ข้อน่าสงสัยในเรื่องการเสนอประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการถอดพืชกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 คือ กระบวนการพิจารณาประกาศดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบหรือไม่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ และเหตุใด เลขาธิการ ป.ป.ส.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ส. จึงยินยอมบรรจุวาระพิจารณาเรื่องการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 การเสนอประกาศ ฯ ที่ขาดข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านและมิได้คำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนอย่างมาก

รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ป.ป.ส. และคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เดินหน้าถอดกัญชาออกจากยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565” ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

กัญชา, กัญชาเสรี

1. การกำหนดนิยามกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวขัดต่อกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ ส่งผลทำให้การค้ากัญชาผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกกัญชาตามกฎหมายยาเสพติดปัจจุบัน กลายเป็นสิ่งดำเนินการได้ โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

2. ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และผู้ค้ารายย่อยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่ถูกศาลตัดสินว่ากระทำความผิดตามกฎหมายยาเสพติด หรือเป็นผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังเหล่านี้จะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ รวมถึงผู้เสพ ครอบครองด้วย โดยเฉพาะผู้ค้ากัญชารายใหญ่ที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน สำนักงาน ปปง.ต้องถอนการอายัดทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีให้แก่ผู้ต้องหา ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศและกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ

3. ประชาชนทั่วไปจะสามารถเสพหรือใช้กัญชาโดยเสรี (ส่วนช่อดอกหรือส่วนที่มี THC สูง) โดยไม่ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ คนใกล้ชิด ทำให้เกิดปัญหาสังคม อุบัติเหตุ อาชญากรรมเพิ่มขึ้นได้ หรืออาจมีผู้ป่วยโรคทางจิตเวชสูงขึ้น

4. ทำให้เกิดปัญหาการใช้และการตีความกฎหมาย เพราะกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กับ กัญชาตาม “ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ….” เสนอโดย พรรคภูมิใจไทย มีความหมายที่แตกต่างกัน และมีการควบคุม การจัดการที่แตกต่างกันอย่างมาก มีเนื้อหาที่ขัดแย้งกัน ทำให้เกิดความสับสนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งร่าง พ.ร.บ.กัญชา ฯ มีเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนที่มีเงินทุนมหาศาล ทำให้วิสาหกิจชุมชนเสียเปรียบหรือประสบภาวะขาดทุน

5. การอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกหรือครอบครองกัญชาได้ (มิใช่ผลิตภัณฑ์ยา) โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องใด ๆ การจดแจ้งในแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ก็เป็นเป็นไปตามความสมัครใจ เปิดช่องให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางมิชอบ ทำให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เช่น การนำกัญชาไปผสมในขนมหรือเครื่องดื่มเพื่อให้หมดสติเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ หรือทำให้ผู้ที่บริโภคกัญชาส่วนช่อดอกเกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

6. มีการอนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม โดยไม่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเหมือนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพในต่างประเทศ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ หลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าการบริโภคเครื่องดื่มผสมกัญชาทำให้อารมณ์ดีหรือส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลับอนุญาตให้โฆษณาเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์อาหารว่ามีส่วนผสมของใบกัญชาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อาจเป็นการจูงใจทางอ้อมให้ประชาชนบริโภคกัญชาในทางที่ผิดได้

7. กลุ่มธุรกิจที่มีเงินทุนมหาศาลสามารถนำกัญชาที่เคยได้รับอนุญาตออกมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อมุ่งผลกำไรทางธุรกิจ โดยมิได้คำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน หากมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์การจำหน่ายกัญชาในต่างประเทศที่จะต้องมีความเข้มงวด

8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เคยได้รับอนุญาตปลูกกัญชาอาจประสบภาวะขาดทุนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการปลูกกัญชาอย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย และประชาชนอาจได้กัญชาที่ไม่มีคุณภาพ หรือได้รับอันตรายจากกัญชาที่มีการปนเปื้อน

9. หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ด้านสุขภาพและยาเสพติดโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน ป.ป.ส.ขาดมาตรการรองรับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายกัญชาของรัฐบาลอย่างเหมาะสม จะมีภาพลักษณ์ที่ตกต่ำในสายตาของประชาชนและต่างประเทศ ทำให้เข้าใจว่าหน่วยงานเหล่านี้ส่งเสริมให้พืชกัญชาที่ถือเป็นสารเสพติดกลายเป็นพืชหรือสินค้าทั่วไป โดยละเลยภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย

ทางออกที่เหมาะสมในเรื่องนี้คือ คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขเนื้อหาประเด็นกัญชาตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565” โดยควรกำหนดให้กัญชาหรือพืชกัญชายังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 โดยอาจมีข้อยกเว้นบางประการเฉพาะส่วนของพืชที่มี THC ต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ และจำกัดการใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์คือเพื่อการบำบัดหรือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัย

กัญชาเสรี, กัญชา

ในระยะยาวควรแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือร่าง พ.ร.บ.กัญชา ฯ เพื่อใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษอาญา (Decriminalization) แก่ผู้เสพ ผู้ครอบครองกัญชาในปริมาณเล็กน้อยเหมือนในต่างประเทศ เช่น มาตรการทางปกครอง การทำงานบริการสังคม สำหรับกลุ่มเด็กเยาวชนก็ไม่ควรใช้โทษอาญา แต่สามารถใช้มาตรการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

การเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ของพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ไม่น่าจะเป็นทางออกในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีจุดอ่อนหลายประการ ขาดมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสม ข้อสำคัญคือร่างกฎหมายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อยืนยันการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 และให้ความสำคัญกับธุรกิจเกี่ยวกับกัญชามากกว่าประเด็นสุขภาพ เอื้อต่อกลุ่มทุน อีกทั้งการใช้กัญชาในทางการแพทย์ เช่น ยาแผนไทย หรือการน้ำมันกัญชาสูตรต่าง ๆ ก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วตามกฎหมายยาเสพติด

กระทรวงสาธารณสุขไม่ควรละเลยต่อการบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน และให้ความสำคัญกับภารกิจสำคัญอื่น ๆ ในด้านสุขภาพ และควรเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ของรัฐบาล เพราะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไม่ควรทุ่มเทงบประมาณ ทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเรื่องกัญชาที่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ นักการเมือง เพราะมิใช่ภารกิจของหน่วยงาน

ไพศาล ลิ้มสถิตย์
กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม กัญชา : ความจริงที่คุณต้องรู้

กัญชา

เรื่องแนะนำ

ไขความลับเบื้องหลังปีกอันทรงพลังของเทอโรซอร์

ไขความลับเบื้องหลังปีกอันทรงพลังของ เทอโรซอร์ เทอโรซอร์ ประสบความสำเร็จในการบินแบบกระพือปีกหลายสิบล้านปีก่อนนกหรือค้างคาวเสียอีก สัตว์เลื้อยคลานมีปีกเหล่านี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกๆ และเป็นสัตว์ขนาดใหญ่สุดที่เคยบิน เนื่องจากพวกมันมีรยางค์ที่แข็งแรงสำหรับการบินขึ้น มีโครงกระดูกที่เบามากและปีกที่ผ่านการปรับเปลี่ยนผ่านวิวัฒนาการมาโดยเฉพาะ ลองชมอินโฟกราฟฟิกที่จัดทำขึ้นนี้ ด้วยกระดูกที่วิวัฒนาการมาเป็นพิเศษตลอดจนถุงลม กล้ามเนื้อและเส้นใย คุณผู้อ่านจะเข้าใจได้ว่าเหตุใดมันจึงกลายมาเป็นราชาผู้ครองท้องฟ้าในโลกยุคโบราณ สามารถชมภาพแบบขยายขนาดได้ ที่นี่   อ่านเพิ่มเติม : ไดโนเสาร์มีขนพันธุ์ใหม่ มีสี่ปีกแต่บินไม่ได้, เทอโรซอร์ยักษ์ใหญ่ครองเวหา

หลักสูตรกระโดดไกลของแมงมุม

หลักสูตรกระโดดไกลของแมงมุม นับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถฝึกแมงมุมให้กระโดดไกลในระยะห่างและระดับความสูงที่แตกต่างกันได้สำเร็จ เจ้าแมงมุมตัวนี้มีชื่อว่า “คิม” และขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังใช้เทคโนโลยีซีทีสแกน และกล้องไฮสปีดสำหรับสังเกตการณ์การกระโดดอันน่าเหลือเชื่อของแมงมุม โดยมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานในร่างกายของคิม ว่าอะไรกันที่ช่วยให้มันกระโดดได้ไกลอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ คิมสามารถกระโดดได้ไกลกว่าความยาวของลำตัวถึง 6 เท่า ในขณะที่มนุษย์ทำได้เพียง 1.5 เท่า หรือกุญแจของความสำเร็จนี้จะอยู่ที่ปริมาณขาที่มากกว่า? ทั้งนี้พวกเขาคาดหวังว่าคิมจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาหุ่นยนต์ไมโครให้สามารถกระโดดได้ไกลเช่นเดียวกับมัน   อ่านเพิ่มเติม บรรพบรุษโบราณของแมงมุมมีหาง

ยลโฉมชุดอวกาศแห่งอนาคต

ยลโฉม ชุดอวกาศ แห่งอนาคต แฟชั่นใหม่จากอีลอน มัสก์ ชุดอวกาศ ล่าสุดจาก SpaceX ออกแบบได้อย่างน่าทึ่ง ภาพถ่ายของชุดอวกาศแบบใหม่นี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางอินสตาแกรมของเขา เมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นการเปิดตัวชุดอวกาศครั้งแรกโดย SpaceX ตัวชุดเห็นเฉพาะแค่ด้านบนจากเอวขึ้นไปเท่านั้น ออกแบบด้วยสีดำและสีขาว แตกต่างจากชุดอวกาศอันใหญ่โต เทอะทะ ที่เราคุ้นตากันจากนาซ่าโดยสิ้นเชิง ที่อวกาศ เมื่อปราศจากการปกป้องจากชั้นบรรยากาศของโลก ชุดอวกาศมีหน้าที่ควบคุมแรงดันและอุณหภูมิ ให้ออกซิเจน ตลอดจนปกป้องร่างกายมนุษย์จากรังสีต่างๆ และยังต้องเอื้อให้เคลื่อนไหวร่างกายและติดต่อสือสารได้อีกด้วย เมื่อถามมัสก์ว่ายากแค่ไหนกับการผนวกแฟชั่นและการใช้งานเข้าด้วยกัน เขาตอบว่ายากมาก แต่ในที่สุดแล้วแม้ชุดอวกาศรุ่นใหม่นี้จะดูมีความเป็นแฟชั่นสูง แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทุกอย่างช่นที่ชุดอวกาศควรมี “และผ่านการทดสอบภายใต้แรงดันสูงแล้ว” เขากล่าว อย่างไรก็ตามชุดอวกาศที่ดูบอบบางนี้ไม่ได้ถูกใช้สำหรับการออกไปยังนอกอวกาศ แต่ชุดนี้จะช่วยปกป้องลูกเรือที่เดินทางไปกับยานสำรวจ ในกรณีที่ความดันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในห้องโดยสาร ส่วนสำหรับนักบินระดับสูงเองก็จะสวมใส่ชุดที่คล้ายกัน เพื่อไม่ให้ร่างกายของเขาได้รับอันตรายจากแรงดันที่ลดลง มีแนวโน้มว่าชุดอวกาศรุ่นใหม่นี้จะถูกสวมใส่โดยนักบินอวกาศจาก SpaceX ที่มีเป้าหมายเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือไกลกว่านั้น บรรดาผู้ที่สนใจต่างรอคอยที่จะยลโฉมชุดอวกาศนี้ แผนงานเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2015 และมัสก์เองก็กล่าวกับฝ่ายดีไซเนอร์และวิศวกรว่าตัวเขาต้องการให้ชุดนี้เป็น “ชุดที่เจ๋งที่สุด” ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2016 มัสก์จ้าง โจส เฟอร์นานเดส นักออกแบบเครื่องแต่งกายประจำฮออลลีวูด ผู้อยู่เบื้องหลังเครื่องแต่งกายของภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Batman, The […]