ภาพถ่ายสะท้อนโลกของสินค้าต้องห้ามจากสัตว์ป่า

ชุดภาพถ่ายเหล่านี้ต้องการเป็นกระบอกเสียงแทนสัตว์ป่าที่พูดไม่ได้เหล่านี้