CMU Lifelong Education พื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน

CMU Lifelong Education พื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน

CMU Lifelong Education
พื้นที่สาธารณะที่ตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

ภาพของผู้คนที่ใช้ชีวิตประจำวันอย่างอิสระรอบอ่างแก้วเป็นภาพที่ชินตาของเชียงใหม่มาแสนนาน โดยเฉพาะหลังจากการปรับทัศนียภาพครั้งใหญ่ พื้นที่สาธารณะแห่งนี้เปิดต้อนรับทุกคนทั้งในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้งานพื้นที่ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการใช้ชีวิต

“ถ้าเรามองกันดีๆ มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชน”​ รศ.ดร.​ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นเล่าให้เราฟัง “การมีอยู่ของมหาวิทยาลัย จริงๆ แล้วคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ เพื่อนำความรู้ไปทำงาน ช่วยเหลือสังคม หรือประกอบธุรกิจ นั่นคือกรอบเดิมของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ”

มหาวิทยาลัยคือแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่า ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ บุคลากร และอาคารสถานที่ที่ผู้คนในชุมชนเข้าถึงได้ แล้วทำไมการศึกษาขั้นสูงจึงจำกัดอยู่แค่กับการบ่มเพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย? จะดีกว่าไหมถ้าความรู้เหล่านี้จะถูกส่งต่อสู่ผู้คนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง? นี่คือโจทย์ที่นำมาสู่การก่อตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2561

 

Reinventing University ปรับวัฒนธรรมการเรียนรู้

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ถ้าเป็นเมื่อก่อน คนจะคิดถึงเรื่องการศึกษาเป็นการเรียนที่เกิดขึ้นตามระบบ ขั้นตอน ตามอายุ เพื่อให้จบตามแต่ละขั้นของการศึกษาไป การศึกษาเป็นกระบวนการที่ตอบสนองจุดประสงค์ระยะสั้น”​

ในยุคที่โลกเปิดกว้าง ผู้คนต้องปรับตัวเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ อยู่ตลอด หรือแม้แต่การลงลึกในเรื่องราวที่ตัวเองสนใจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คำว่า ‘การศึกษา’ จึงไม่ได้ถูกผูกติดอยู่กับสถาบันการศึกษาหรือกรอบเวลาอีกต่อไป หากแต่นี่ก็เป็นอีกพันธกิจของสถาบันที่ก็ต้องปรับตัวเปิดกว้างต้อนรับผู้คนอย่างเป็นมิตรเช่นเดียวกัน เป้าหมายชีวิตระยะยาวจึงกลายมาเป็นนิยามของการศึกษายุคใหม่

“การก่อตั้งวิทยาลัยนี้ขึ้นมา เกิดจากประสบการณ์ การมองเห็นข้อมูล แล้วนำมาปรับเปลี่ยนที่วัฒนธรรมการเรียนรู้ แต่การเปลี่ยนในระดับวัฒนธรรมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ แล้วนำความเชื่อนี้ไปปฏิบัติ บางทีเราเชื่อว่าเราต้องพัฒนาตัวเอง เราไปลงคอร์สออนไลน์เอาไว้ แต่บางทีเราอาจจะไม่ทำก็ได้ นี่จึงเป็นความท้าทายมากว่า เราจะทำให้คนปฏิบัติจริงได้อย่างไร?”

การปรับโครงสร้างให้ผู้คนเข้าถึงข้อจำกัดที่น้อยลง เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้ง่ายขึ้น จึงเป็นหลักแนวคิดที่วิทยาลัยยึดถือเพื่อสร้างสรรค์แต่ละหลักสูตรให้เข้าถึงผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมองเห็นภาพของการเรียนที่สอดประสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไปตามแต่ละบุคคล

“ในด้านการเรียนการสอน เราพยายามทำให้คนถือปฏิบัติเหมือนเป็นวัฒนธรรม จึงมีการปรับปรุงทั้งเรื่องความหลากหลายของหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียนที่สั้นกระชับ และการออกแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ตลอด ผสมผสานกับเวิร์คช็อป หรือการพัฒนาความเข้าใจเรื่อง Soft Skill หรือทักษะทางปฏิสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า ตัวเองจะต้องพัฒนาอยู่เสมอ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ และรักที่จะเรียนรู้”

 

Learning Ecosystem ระบบนิเวศการศึกษายุคใหม่

ด้วยจุดแข็งของความเป็นมหาวิทยาลัย ที่นอกจากจะเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญขององค์ความรู้ทั้งดั้งเดิมและการผลิตองค์ความรู้ใหม่ในหลากหลายสาขาวิชาแล้ว วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตยังทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมต่อจุดความร่วมมือจากองค์กรหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่เข้มแข็งและใช้งานได้จริงในชีวิต

วิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการศึกษาออกเป็นการอบรมระยะสั้น เรียนร่วม เกษียณมีดี และ Skills4life ครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิต

โครงการเรียนร่วม หรือ Advanced@CMU คือโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาร่วมเรียนกับวิชาในคณะของนักศึกษา มช. ในฐานะ ‘ผู้เรียน’ ในแบบ Non Degree หรือสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตสำหรับเทียบโอนได้ในอนาคตหากผ่านเข้าเป็นนักศึกษา มช. และที่สำคัญคือ การได้ประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนเป็นนักศึกษาของ มช.

“คำว่า advanced มีหลายความหมาย อาจจะแปลว่า ล่วงหน้า เรียนก่อน หรือหมายถึงระดับที่สูงกว่า ตรงนี้เกิดจากไอเดียที่ว่า ในการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีโอกาสที่โรงเรียนมัธยมน่าจะต้องเริ่มออกแบบความรู้ที่นักเรียนอยากมีด้วยตัวเองได้ ผ่านวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ด้วยข้อจำกัดของโรงเรียนเองที่ไม่สามารถสร้างคอร์สที่ตอบโจทย์กับทุกคนได้ เราเลยมีคอร์สของมหาวิทยาลัยเทอมละเกือบร้อยกว่าตัวให้นักเรียนเลือก นักเรียนก็จะได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียน หรือเป็นช่องให้เด็กได้ลองค้นหาตัวเองดู”

น้องนายน์ – ภรภัทร ชนาวิทย์ และน้องเก้า – ศิริณิช ติมัน

โครงการนี้เริ่มต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อน เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ น้องเก้า – ศิริณิช ติมัน และน้องนายน์ – ภรภัทร ชนาวิทย์​ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เลือกลงเรียนวิชาแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย

“จริงๆ ผมอยากเรียนต่อคณะแพทย์” น้องเก้าเริ่มเล่า “แต่ผมไปเจอวิชาฟิสิกส์ที่ต้องใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เยอะก็เริ่มสนใจแคลคูลัส จนไปคุยกับเพื่อนที่เป็นโอลิมปิกฟิสิกส์ว่าแคลคูลัสทำให้เข้าใจนิยามทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึก เพื่อเราจะสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้มากขึ้น เลยลองเรียนและเจอของจริงเลยดีกว่า”

“ตั้งแต่ขึ้นชั้นมัธยมปลายมา ผมไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปสอบ สำหรับผมคือ เรียนเพื่อรู้ความเป็นไปของสิ่งที่เรียนจริงๆ เหมือนบางทีก็เรียนสนองความอยากของตัวเอง เพราะอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น อยากรู้ว่าแต่ละสูตรมีเบื้องหลังเป็นมาอย่างไร เรียนแบบอยากรู้มันก็สนุกดีตรงที่เราได้เรียนรู้อะไรลึกๆ เชื่อมโยงความรู้ แล้วก็จำได้ไม่ลืมเลย”

ส่วนน้องนายน์ เธอเลือกเรียนวิชาแคลคูลัสเพราะความชอบในวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิม “หนูได้ยินคนบอกว่าวิชาแคลคูลัสค่อนข้างยาก ก็เลยอยากลองดู พอมาเรียนจริงก็สอบได้ 98.2 คะแนน และได้ค้นพบความชอบของตัวเองในห้องเรียนนี้ ส่วนวิชาถัดไปอยากเรียนบัญชี เพราะตั้งใจอยากเข้าบริหารตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เลยอยากลองเรียนให้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในอนาคต”

เพราะเป็นการเรียนในแบบมหาวิทยาลัย มาตรฐานทั้งหมดตั้งแต่การเรียนการสอนในห้องเรียน ไปจนถึงการสอบวัดผลจึงใช้แบบเดียวกับห้องเรียนมหาวิทยาลัย “เพราะเราไม่ได้อยากให้เขาได้แค่ความรู้ เราอยากให้เขาได้ประสบการณ์เหมือนกับเด็กมหาวิทยาลัยจริงๆ” อาจารย์ปรารถนาเสริม

“ผมคิดว่าเพราะเราเรียนวิชาของมหาวิทยาลัย เราก็ควรจะปรับตัวให้เรียนแบบนั้นให้ได้”​ น้องเก้าแชร์ให้ฟังถึงประสบการณ์การเรียนรูปแบบใหม่ของตัวเอง “การเรียนแบบมหาวิทยาลัยทำให้ผมโตขึ้นเยอะ อาจารย์ไม่ทวงงานแล้วนะ แต่เราต้องไปตามส่งเอง ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้มากขึ้น ก็กลายเป็นสกิลติดตัว ผมก็ภูมิใจด้วยที่เราข้ามผ่านตัวเองที่เป็นเด็กมาได้”

 

Long Term Goals ความรู้เพื่อคนทุกช่วงวัย

“เนื่องจากชื่อคือ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ก็ต้องแตกการเรียนให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มด้วย” อาจารย์ปรารถนาเล่าถึงหลักสูตรที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน “ในอนาคต ปริญญาอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่การได้ความรู้ หรือใบแสดงผลการเรียนของ มช. มันก็การันตีอะไรบางอย่าง ว่าเขามีทักษะตรงนั้น ก็มีทั้งการอบรมระยะสั้น หรือเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ก่อนได้”

“เพราะตอนนี้เรามีคนอายุ 55 ขึ้นไปคิดเป็น 20% ของประชากรประเทศ” อีกกลุ่มที่ลืมไม่ได้ในยุคที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โครงการ ‘เกษียณมีดี’ จึงเกิดขึ้นเพื่อเติมไฟให้กับผู้สูงวัยทั่วประเทศ “กลุ่มคนสูงวัยหลายคนเขายังไม่พร้อมจะเกษียณ เราเลยมาคิดว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างที่ทำให้สามารถผันตัวเองมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ”

ด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทยมีทั้งเรื่องเทคโนโลยี การขนส่ง และนวัตกรรมการเงิน โครงการเกษียณมีดีจึงต้องการต่อยอดทักษะการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ไปพร้อมกับการสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้คงอยู่ และทำรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้โดยตรง

“เราใช้วิธี Train the Trainer หรือเอาแหล่งเรียนรู้ไปอบรมครูโรงเรียนผู้สูงอายุที่เป็นครูเกษียณ ครูการศึกษานอกโรงเรียน หรือพระ ในแต่ละชุมชนอีกที เริ่มจากไปพบปะกันต่อหน้าหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นก็จะใช้การคุยกันแบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตั้งราคา การถ่ายรูป ทักษะความรู้ด้านการเงิน ไปจนถึงการเปิดตลาดส่วนกลางให้มีพื้นที่ซื้อขายได้จริง ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปี เราทำได้ 9 จังหวัดจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งเป้า 10,000 คนในปีแรกที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้”

เราถามถึงเป้าหมายในอนาคตของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “เราจินตนาการว่า ทุกคนไม่ว่าคนไทย หรือใครก็ตาม ควรต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความรู้ที่มหาวิทยาลัยสามารถมอบให้ได้”

อาจารย์ปรารถนาขยายความต่อ “ในอนาคตข้างหน้า เราอยากเป็นพื้นที่สาธารณะทั้งทางกายภาพ และเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน ไม่จำกัดว่าเป็นใคร ปลายทางแล้ว เราอยากให้คนมีวัฒนธรรมของการเรียนรู้ ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ วิทยาลัยเอง อย่างน้อยจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อ”

“ความฝันของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต คือการทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับวัฒนธรรมอาจารย์ปรารถนาทิ้งท้าย “ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ท้าทาย วันนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มปรับระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์เข้าถึงให้กับคนทุกวัย”

“ต่อไป ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะขับเคลื่อนวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้หมุนเวียนสร้างพลวัตให้กับสังคมต่อไป”

 

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-3695-6, 06-4995-9333
https://www.lifelong.cmu.ac.th

เรื่อง ณัฐนิช ชัยดี

ภาพ อโณทัย สินโพธิ์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม Art of Anatomy ศิลปะแห่งร่างกาย และการเรียนรู้ความงามของสัดส่วนมนุษย์

เรื่องแนะนำ

เรียนรู้คู่ทำงานจริง ให้เป็น ‘บัณฑิตมือเปื้อน’ ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โปรแกรมออกแบบทรีดีแคด (3D CAD) ที่กำลังปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นี้ แสดงรายละเอียดแม่แบบ ขาตั้งลำโพง นิ้วคลิกหมุนมุมอย่างชำนาญ ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยที่แทบไม่มีใครสังเกต เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ แม่แบบขาตั้งลำโพงสำหรับการตั้งสะท้อนเสียงก็เกือบสมบูรณ์แบบ เหลือเพียงแต่กระบวนการสร้างตัวอย่างแม่แบบเท่านั้น นี่คงเป็นเรื่องธรรมดา หากในเวลาราว 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา เราอยู่ในห้องทดลองหรือแล็บวิศวกรรมที่ไหนสักที่ แต่ ณ ตอนนี้ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปวช. ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังเป็นผู้นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ขนาบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมที่อาจารย์เกรียง คุปตรัตน์ หัวหน้างานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนแห่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้ดูแล “ผมอยากทำลำโพงสะท้อนฝ้าครับ เลยจะลองทำขาตั้งลำโพงวางสะท้อนเสียงขึ้นฝ้าเพดาน เพื่อจะได้เสียงเพลงอีกรูปแบบที่มีเสียงตกลงมาเหนือหัวครับ” จิรวัฒน์ ประเทืองทิพย์ อธิบาย ด้วยประสบการณ์เรียนรู้โปรแกรมมาตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงชำนาญโปรแกรมออกแบบทรีดีแคด แต่ยังขาดประสบการณ์ด้านการนำแบบจำลองสามมิติไปใช้ผลิตผลงานจริง จึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่เขาเลือกก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา “วัสดุเหล่านี้ให้ใช้ได้หมดครับ ใครอยากเข้ามาเราก็คุยกับเขาและสอนวิธีคิด ให้เริ่มตรงนี้ จุดนี้ และต้องไปไหนต่อ ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ให้มีอิสระในทุกเรื่อง คุยกันแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ทิ้งไอเดียหรือความตั้งใจไป” แม้อายุงานจะน้อยกว่าห้องแล็บอื่นในตึกเดียวกัน แต่น้องใหม่วัยหนึ่งขวบอย่างห้องปฏิบัติการนวัตกรรมก็มีเครื่องตัดอะคริลิกด้วยเลเซอร์ เครื่องพิมพ์สามมิติ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานขนาดเล็กเชื่อมต่อได้ไม่ยาก เปิดให้ทุกคนที่สนใจเข้ามาทดลองใช้งานโดยไม่ผูกติดกับหลักสูตรไหน เสมอเป็นห้องสมุดที่เปิดให้เข้ามาอ่านหนังสือ เพียงแต่ไม่มีหนังสือ สามารถเข้ามาทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำ […]

เจาะลึกระบบการศึกษาเยอรมันที่สอนให้เยาวชนเข้าใจ Climate Change ในทุกมิติ

เป็นเวลา 17 ปีมาแล้วที่การเรียนการสอนเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” กลายมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของระบบการศึกษาเยอรมัน ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมัน ไม่ได้มีหลักสูตรที่กำหนดโดยรัฐบาลกลางแบบที่กระทรวงศึกษาธิการบ้านเรากำหนด แต่ละ 16 รัฐของเยอรมนีกำหนดแนวทางการเรียนการสอนของตนขึ้นมา ในกรอบของการศึกษาแนวคิดแบบยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมที่ผนวกเข้ากับรายวิชาอื่นๆ และที่นี่เด็ก ๆ  ไม่ได้เรียนแค่ว่าภาวะโลกร้อนคืออะไร แต่พวกเขายังถูกกระตุ้นให้เรียนรู้กันลึกลงไปกว่านั้น ว่าจะร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่อย่างไร เรียนรู้ความเชื่อมโยงกันของธรรมชาติ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความสำคัญของการอยู่กับธรรมชาติกันตั้งแต่เล็ก รายงานจาก Petra Lewalder คุณครูวิชาภูมิศาสตร์จากโรงเรียน Clara Schumann Gymnasium ในเมืองบอนน์ เด็ก ๆ ชั้นอนุบาลจะได้เรียนรู้ว่าต้นไม้ และผืนป่ามีความสำคัญอย่างไร พวกเขาได้รู้จักชื่อของต้นไม้ผ่านการสังเกตใบ ดอก ผล พอปีต่อมาพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเชื่อมโยง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ต่อมาในเกรด 5 พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และขยายองค์ความรู้ขึ้นเรื่อย ๆ ในชั้นที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างโจทย์ในชั้นเรียนวิชาเคมีระดับมัธยม นักเรียนต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเอกสารเรียกร้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอย่าง ไบโอเอทานอล ท่ามกลางข้อถกเถียงที่ว่าอาจกำลังขัดขวางราคาข้าวโพดในประเทศที่กำลังพัฒนา เด็ก ๆ สวมบทบาทเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย, เกษตรกร, นักสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งอื่น ๆ โต้แย้งกันด้วยข้อมูล […]

CMUTEAM ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย

CMUTEAM กับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีอันรุดหน้า ชีวสารสนเทศทางการแพทย์จึงมีบทบาทเพื่อประกอบการรักษาโรคทางพันธุกรรมให้มีคุณภาพ และตรงจุดมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการด้านสาธารณสุขดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นั่นก็เพราะคุณภาพของบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการรักษาที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน หากแต่มิติของระบบการให้บริการสาธารณสุข การรักษาและการวินิจฉัยโรคยุคใหม่ที่เติบโตพร้อมกับมากมายเต็มอ่างข้อมูล และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำริและจัดตั้ง CMUTEAM หรือศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย ร่วมเข้ามาดูแลโรคที่มีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับสารพันธุกรรม เพื่อการเพิ่มคุณภาพในรักษาให้ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ที่เที่ยงตรงมากขึ้น ผ่านการใช้ข้อมูลประกอบในเชิงลึกขึ้น เราได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย และหัวหน้าศูนย์ CMUTEAM ให้เกียรติแนะนำและบอกเล่าเรื่องราวของชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) และความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่ภาพใหญ่ในระดับนานาชาติ ไปจนถึงภาพย่อยที่ตัวของพวกเราทุกคน ผ่านการทำงานของศูนย์ CMUTEAM แห่งนี้   แหล่งข้อมูลชีวสารสนเทศที่อยู่ในตัวเราทุกคน คำว่า ‘Bioinformatics’ หรือชีวสารสนเทศ เป็นคำใหม่สำหรับหลายคน คำนี้มีที่มาจากการประสานคำว่า Biology หรือชีววิทยา และ Informatics หรือวิทยาศาสตร์การจัดการข้อมูล รวมกันเป็นเรื่องราวของการจัดการข้อมูลทางชีววิทยา “เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน เราเริ่มรู้จักคำว่า DNA หลังจากนั้นอีกประมาณ 40 […]

ดร.ณิชา ลีโทชวลิต นักวิจัยไทยผู้ร่วมค้นพบหนึ่งในกาแล็กซีไกลที่สุด ด้วยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์

ความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์ของคนไทยเมื่อยุคของกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์มาถึง และ ดร.ณิชา คือหนึ่งในทีม GLASS ผู้ร่วมตามล่าหากาแลกซีที่ไกลที่สุด ช่วงกลางปีที่ผ่านมา กระแสตื่นตัวเรื่องอวกาศกลับมาอีกครั้งเมื่อภาพแรกของกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ (James Webb Space Telescope หรือ JWST) เผยแพร่ภาพถ่ายของกระจุกกาแลกซี่ SMACS 0723 หรือชื่อเล่นที่ว่า Deep Field ที่มาจากความห่างไกลของกาแลกซี่ถึง 13,500 ปีแสง ซึ่งนับว่าไกลที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยค้นพบในปัจจุบัน จะด้วยความตื่นตาจากภาพที่สวยงาม หรือเรื่องราวการค้นพบที่ข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปอีกขั้น แต่นี่นับว่าปลุกความกระหายในแวดวงดาราศาสตร์ให้กับชาวไทยอีกครั้ง “น่าสนใจมากเลยนะ อาจารย์ของพี่ยังแปลกใจเลยว่า คนไทยนี่สนใจดาราศาสตร์จัง” จากคำถามถึงกระแสเจมส์ เว็บบ์ในเมืองไทยกับ ดร.ณิชา ลีโทชวลิต นักวิจัยไทยจากสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ผู้ร่วมค้นพบ GLASS-z13 หนึ่งในกาแลกซี่ที่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกภาพได้ เราเชื่อว่า บทสนทนากับ ดร.ณิชา ต่อจากนี้ไป จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับคนไทยที่เคยมองดาราศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ไกลตัว ว่าอวกาศอันแสนไกลและแสนลึกลับ แต่การค้นพบครั้งใหม่ยังคงสร้างความตื่นเต้น และแสดงศักยภาพของมนุษยชาติที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานกับทีม GLASS โปรเจ็คต์ที่พาดาราศาสตร์ก้าวออกไปไกลกว่าเดิม GLASS หรือ Grism […]