องค์ประกอบหลักของโลก : แผ่นดิน ผืนน้ำ และบรรยากาศ

องค์ประกอบหลักของโลก : แผ่นดิน ผืนน้ำ และบรรยากาศ

ชีวภาค หรือชีวมณฑล (Biosphere)

คือส่วนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก ทั้งพืช สัตว์ แบคทีเรีย เชื้อราและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว รวมถึงมนุษย์ จากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ได้แก่ ธรณีภาค อุทกภาค และชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดการสร้างสมดุลและสภาวะล้อมที่เหมาะสม กลายเป็นจุดกำเนิดของชีวมณฑล

โลกมีชั้นบรรยากาศที่ทำให้เกิดความอบอุ่นและกรองรังสีซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต อีกทั้ง การได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดน้ำในทั้งสามสถานะ เกิดการถ่ายเทพลังงาน การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ และสสาร สร้างสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอาศัยอยู่ตามขอบเขตที่มีลักษณะเฉพาะของพืชพรรณ สภาพอากาศ และภูมิประเทศ (Biomes) เช่น ทะเลทราย ทุ่งหญ้า หรือป่าดงดิบ ซึ่งการอาศัยอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายก่อให้เกิดความสัมพันธ์ (Interaction) ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) กลายเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ (Ecosystems) มีจุดก่อกำเนิด การพัฒนา การปรับตัว หรือแม้แต่การสูญพันธุ์ เป็นวงจรชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไปบนโลกใบนี้

ไบโอม, สภาพภูมิอากาศ, ภูมิแระเทศ
ภาพแสดงไบโอมประเภทต่างๆ

อ่านเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ : ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

Recommend