วิทยาลัยพัฒนามหานคร ม.นวมินทราธิราช รับสมัครสาขาการพัฒนาและจัดการเมือง ปี 2567

วิทยาลัยพัฒนามหานคร ม.นวมินทราธิราช รับสมัครสาขาการพัฒนาและจัดการเมือง ปี 2567

ใครสนใจศึกษาต่อด้านการพัฒนาเมือง นี่คือโอกาสดีที่จะเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง เพื่อเข้าใจถึงปัญหาของสังคมเมืองอย่างรอบด้านแบบสหศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมืองที่ดีเป็นอย่างไร และเราสามารถเรียนรู้การจัดการเมืองที่ดีได้ไหม? สำหรับใครที่อยากต่อยอดการเรียนว่าด้วยการพัฒนาเมือง โอกาสมาถึงแล้ว

การพัฒนาเมือง เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ เพราะความเป็นเมืองมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจสร้างนวัตกรรม ถึงเช่นนั้นคำถามที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาเมืองทุกแห่งในโลกคือการที่เราจะทำอย่างไร ให้การออกแบบและพัฒนาเมืองมีความยั่งยืน ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมได้ อยู่ได้ และสามารถมีส่วนร่วมกับเมืองได้อย่างกว้างขวางที่สุด

Urban Development and Management

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คือมหาวิทยาลัยน้องใหม่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นด้วยเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง โดยสถาบันแห่งนี้ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 เพื่อแสวงหาความรู้ในการตอบโจทย์สำคัญของปัญหาที่เกี่ยวกับเมือง เข้าใจถึงปัญหาของสังคมเมืองอย่างรอบด้านแบบสหศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างให้ผู้เรียนยุคใหม่ได้นำองค์ความรู้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองจากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและจัดการเมืองแห่งโลกอนาคต

study Urban

สำหรับในปี พ.ศ. 2567 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองให้ทันต่อบริบทของการพัฒนาและโครงสร้างของประเทศ และให้สามารถตอบสนองความต้องการองค์ความรู้เมืองที่เป็นพลวัตและทันสมัย โดยออกแบบหมวดวิชาเลือกให้มีความโดดเด่น ชัดเจน และครอบคลุมองค์ความรู้เมืองที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย

  • กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Environmental Creation)
  • กลุ่มวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
  • กลุ่มวิชาสังคมสมดุล (Balanced Society)
  • กลุ่มวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Urban Disease Control)

ในปี 2567 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 (เริ่มเรียน สิงหาคม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://imd.nmu.ac.th/msc-urban-development-and…/

อ่านเพิ่มเติม : วิทยาลัยพัฒนามหานคร กับพันธกิจสร้างบัณฑิตที่เข้าใจเมือง

nmu

Recommend