GISTDA Innovation Day 2022 เคลื่อนนวัตกรรมอวกาศสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

GISTDA Innovation Day 2022 เคลื่อนนวัตกรรมอวกาศสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

GISTDA Innovation Day 2022 เริ่มแล้ว!!!
พร้อมจับมือพันธมิตรขับเคลื่อนนวัตกรรมอวกาศสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

14 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน Innovation day 2022 ในธีม MAKER.SPACE พื้นที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและนำทรัพยากรในอุตสาหกรรมอวกาศไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ งานนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งไทยและต่างประเทศ จัดขึ้น ณ Union Hall ชั้น 6 Union Mall กรุงเทพฯ

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนในแวดวงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่มีความสนใจงานด้านนวัตกรรม และต้องการค้นหานวัตกรรมใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์และนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยขยายฐานนักพัฒนาและนักลงทุนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเป็นที่สนใจของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ และมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นที่สำหรับนักพัฒนาและมีเครื่องมือทดสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ในการสร้างความเชื่อมั่น ในการลงทุน ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ GISTDA จึงได้เร่งพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซนนิทรรศการของ GISTDA ที่จะยกขบวนนวัตกรรมมาจัดแสดงโชว์กันอย่างคับคั่ง อาทิ THEOS-2 ดาวเทียมสำรวจโลกเพื่อการพัฒนาประเทศ, AIP -เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย, Sphere – แพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะนำไปสู่การทำธุรกิจยุคใหม่ ฯลฯ 2) โซนนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่มีความโดดเด่นมาร่วมโชว์มากมาย ยกขบวนมาทั้ง Mu Space, Mappoint Asia, NetONE Network Solution, VERTICAL DEFENSE AND SPACE, Gravitech Thai เป็นต้น

รวมถึงโซนนวัตกรรมจากศูนย์ภูมิภาคเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ศูนย์ฯ ของ สทอภ. 3) โซนแสดงผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ เช่น Planet, Airbus, MDA, UNESCAP, i-bitz, PASCO เป็นต้น 4) โซนเวทีกลางกับเหล่า Speakers ทางด้านนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ นำโดย Mr.David Tan กรรมการบริหาร Office for Space Technology and Industry จากสิงคโปร์ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอวกาศแห่งอนาคต, การเสวนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในด้านอวกาศ โดย ตัวแทนจาก GISTDA/ Mu Space/ กองทัพอากาศ และไทยคม, การเสวนาด้านน้ำโดยทีมพัฒนานวัตกรรมด้าน AIP

นวัตกรรมที่จัดแสดงโชว์ในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมที่สรรค์สร้างจากฝีมือคนไทย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราทุกคนมีส่วนช่วยกันในการพัฒนาประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศโดยใช้นวัตกรรมต่างๆมาร่วมกันบูรณาการเพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว

Recommend