Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” 13-15 เม.ย. 67 นี้

Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” 13-15 เม.ย. 67 นี้

ไทยเบฟ หนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สืบสาน “มรดกภูมิปัญญาไทยทางวัฒนธรรม” ของโลก ในงาน Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” 13-15 เมษายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

(ข่าวประชาสัมพันธ์) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกอันทรงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของไทย ให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสืบต่อไป

พร้อมต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของไทยเบฟ ที่ต้องการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”ตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ให้มีความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” อันทรงคุณค่าของโลก ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” นับว่าเป็นงานสงกรานต์ต้นแบบของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในมิติต่าง ๆ อาทิ การสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเก็บกลับรีไซเคิล การเชื่อมโยงต่อยอดเครือข่ายแห่งความยั่งยืนให้กับชุมชน การส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน และความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา การจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงการจัดงานรวม 6 จังหวัดทั่วประเทศ ให้มีรายได้กว่า 2.6 ล้านบาท โดยในปีนี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากว่า 3 ล้านบาท

Water Festival 2024

Water Festival 2024

เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 9 นี้  นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่ชาวไทยได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีสงกรานต์อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความดีงามของประเพณีข้ามปีใหม่ไทย พร้อมทั้งแสดงความภูมิใจในการจัดงาน “สงกรานต์ดีงามอย่างไทย” ซึ่งเป็นพลัง Soft Power ของไทยที่กำลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก

คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยเบฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกอันทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสืบไป พร้อมต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” เพื่อ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” พร้อมตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ด้วยการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทยไปสู่สากล

นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” กล่าวว่า “ในปีนี้งาน “Water Festival 2024” จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ใน 4 ภาคของประเทศ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน ภูเก็ต อุดรธานี และขอนแก่น เพื่อตอกย้ำสงกรานต์ร่วมสมัยที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ Soft Power สู่การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ซึ่งความสำเร็จของงานเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน”

Water Festival 2024

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว งาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ํา…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ชูแนวคิด “เย็นฉ่ํา ชื่นใจ” พร้อมด้วย คุณสุรพล เศวตเศรนี, คุณนิติกร กรัยวิเชียร, คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล, คุณสมบูรณ์ หอมนาน, พล.ร.ท.พาสุกรี วิลัยรักษ์, พันตํารวจเอก ศราวุธ ตันกุล และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธี แถลงข่าว ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปีนี้ยังคงเตรียมจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ จากพลังความร่วมมือของหลายภาคส่วน นำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายอีกหลายภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” โดยมีบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ที่ให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกและก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปกับกิจกรรมมงคล 10 ประการที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคใน 6 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร บน Landmark หลักที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ท่ามหาราช, ท่ายอดพิมาน, ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ท่าศาลเจ้ากวนอู และ คลองโอ่งอ่าง ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ ที่ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่

Water Festival 2024

Water Festival 2024

เพลิดเพลินวัฒนธรรม สืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6 จังหวัด 4 ภาคทั่วไทย

งาน Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 9 ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัด 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2567 ดังนี้

ภาค วันที่จัดงาน                   สถานที่

ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) 13-15 เมษายน 2567 5 ท่าวัดพระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

6 ท่าน้ำเอกชน ได้แก่ ท่ามหาราช ท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ท่าศาลเจ้ากวนอู  (คลองสาน) ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม 

ท่าคลองโอ่งอ่าง ท่ายอดพิมาน

ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 13-15 เมษายน 2567 บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ จ.เชียงใหม่ 
เหนือ (ลำพูน) 12-13 เมษายน 2567 ตลาดนัดสงกรานต์ถนนรถแก้ว และถนนอินทยงยศ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) 13-14 เมษายน 2567 ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง  วัดสันติวนาราม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 13-14 เมษายน 2567 วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภาคใต้ (ภูเก็ต) 13-15 เมษายน 2567 วัดไม้ขาว /  สี่แยกชาเตอร์

ก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับกิจกรรมมงคล ทั้ง 10 ประการ

  • แห่พระทางน้ำ กรุงเทพมหานคร ปี 3 วันที่ 13 เมษายน 2567
  • สักการะพระประธานประจำพระอารามหลวง
  • สักการะศาลเจ้าย่านพระนครและธนบุรี
  • ทำบุญไหว้พระขอพร 
  • อุโมงค์น้ำมนต์มงคลจาก 10 พระอาราม
  • น้ำอบ น้ำปรุง และดอกไม้มงคล สรงน้ำพระพุทธมนต์​
  • อนุรักษ์พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสรับสิริมงคล
  • ส่งต่อของใช้ และช้อปเพลินใจ ร่วมทำบุญแบบรักษ์โลก กับ กิจกรรม  SX REPARTMENTSTORE ณ วัดประยุรวงศาวาส
  • ตักบาตรทางน้ำ คลองโอ่งอ่าง วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา  06.30 -08.00 น.
  • เมนูอาหารคาวหวานมงคลหลากหลายจากชุมชน
ลำพูน-ขบวนแห่พระ
จ.อุดรธานี
จ. ภูเก็ต

และอีกหนึ่งความพิเศษของงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปีนี้คือการขยายพื้นที่จัดงานมาที่ “คลองโอ่งอ่าง” Landmark การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวต้นแบบในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) การันตีด้วยรางวัล Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka กับกิจกรรมมากมาย อาทิ พายเรือคายัคสุด Exclusive ทริปเจาะเวลาหาอดีต สัมผัสมนต์เสน่ห์ของวิถีชุมชนริมน้ำสมัยรัชกาลที่ 1 กับเรื่องเล่าสองฟากฝั่งตั้งแต่ป้อมพระสุเมรุจนถึงสะพานวัดบพิตรพิมุข ร่วมช้อป ชม ชิม ไปกับร้านเด็ดเจ้าดังมากมาย รวมทั้งกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” นับเป็นเทศกาลงานสงกรานต์ที่ช่วยสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่จัดขึ้นประจำปีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จากพลัง Soft Power สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และการเป็น Landmark การท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand

Recommend