ผลงานเข้ารอบ10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8: น้ำที่หายไป……..

ผลงานเข้ารอบ10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8: น้ำที่หายไป……..

ผลงานเข้ารอบ การประกวดภาพถ่ายสารคดี 10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8

โดย อภิสิทธิ์ วิไลจิตต์

แนวคิดของสารคดี

น้ำที่หายไป…….. หากถามว่าอะไรที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตที่สุดบนโลก? “ น้ำ ” คงเป็นคำตอบแรกๆที่จะได้ยินและหากน้ำค่อยๆหายไปล่ะ ธรรมชาติที่สวยงามรอบตัวเราล้วนมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โลกของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญถึง 70% แต่ปริมาณน้ำจืดมีเพียง 3% ที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์แต่หากน้ำเพียง 3%จะค่อยๆหายไป น้ำที่เราถูกสอนกันไว้ว่าเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดสิ้นไป ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนทั้งความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหรือการตัดไม้ทำลายป่า ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีผลกับแหล่งน้ำจืด จากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เช่น จากสถานการณ์ภัยแล้งอันรุนแรงและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาอย่างที่โลกกำลังเผชิญ ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ การเพิ่มของประชากรมนุษย์หรือปัญหาแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมและปนเปื้อนจากสารเคมี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำทั้งสิ้น เพราะน้ำคือต้นทุนธรรมชาติ ที่สร้างความสวยงามและความทุกข์ในยามขาดแคลน ดังนั้นเราจึงควรรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ก่อนที่จะเกิดคำถามที่ว่า น้ำหายไปไหน ?

พลังของน้ำหนึ่งหยด
ในโลกของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญถึง 70% และ 67% คือน้ำในมหาสมุทร
ปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มีเพียง 3% ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นดื่ม กิน การประกอบอาชีพต่างๆ ล้วนมาจากแหล่งต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ และไหลผ่านลงในแม่น้ำลำธาร
หากน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำคือทะเลจนหมด “ฝน” คือน้ำจำนวนมหาศาลที่จะนำความชุ่มชื้นกลับมายังแหล่งต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดได้เป็นอย่างดี
การใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันดูจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนบนโลกใบนี้
น้ำเปรียบเสมือนการให้ชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ใช้ในการหากินและดำรงชีวิตรวมทั้งมนุษย์ด้วยเช่นกัน
เพราะน้ำมีความหมายมากกว่าการดื่มกิน แต่น้ำยังช่วยในหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นแหล่งสร้างอาหารให้กับมนุษยชาติจำนวนมหาศาล
แต่…. เมื่อโลกเรามีปริมาณน้ำจืดลดลง ความแห้งแล้งค่อยๆคืบคลานเข้ามาจากสภาวะโลกร้อน ประชากรโลกจะอยู่กันอย่างไรเมื่อต้องขาดน้ำ ขาดอาหาร
ทุกวันนี้แหล่งน้ำจืดบนภูเขา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเก็บกักน้ำชั้นดีของโลก ล้วนแห้งเหือดไป การชะลอน้ำจากฝายเล็กฝายใหญ่ ดูจะไม่เป็นผลมากนัก ในภาพคือน้ำตกบนดอยสุเทพที่เคยมีน้ำไหลผ่านปริมาณมากแต่แห้งมาหลายปี แล้วน้ำหายไปไหน………
เพราะความสวยงามของธรรมชาติล้วนเกิดจากน้ำ เราจึงควรที่จะดูแลตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นก่อนที่จะต้องเข้าไปดูแต่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

Recommend