โครงการ YSEALI จัดประชุมในไทยเรื่องความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่อาเซียน

โครงการ YSEALI จัดประชุมในไทยเรื่องความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่อาเซียน

โครงการ YSEALI ที่ส่งเสริมความร่วมมือให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่จากประเทศในอาเซียน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้จัดการประชุมสุดยอดในเรื่อง การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

คงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง ความสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อโลกในปัจจุบัน ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นแหล่งพลังสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณภาพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งในแหล่งความรู้สำคัญของโลกด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงบทบาทผู้นำการเมืองในเวทีโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวโลกจำนวนมากมุ่งแสวงหาความร่วมมือทางด้านต่างๆ จากสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแนวคิดเพื่อการพัฒนาโลกในด้านต่างๆ

และเป็นเวลานานมาแล้วเช่นกันที่สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ กับนานาประเทศ ทั้งในระดับประเทศและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระหว่างกัน โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นอีกภูมิภาคที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ

โครงการ YSEALI เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้ประชาชนจากอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อการพัฒนาสังคม

โครงการ YSEALI
เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ YSEALI ในหัวข้อ การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562
โครงการ YSEALI
ภาพบรรยากาศในประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ YSEALI เรื่องการส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

โครงการ YSEALI คืออะไร

ชื่อโครงการ YSEALI ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Young Southeast Asian Leaders Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการ การมีส่วนร่วม และร่วมมือทางด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมร่วมกัน ซึ่งเน้นไปที่การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคดังชื่อโครงการ

โครงการ YSEALI ได้จัดกิจกรรมความร่วมมือหลัก 4 โครงการด้วยกัน

1. YSEALI Professional Fellows Program โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ได้ไปศึกษาและเรียนรู้การทำงานกับภาคธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งมีการศึกษาแบ่งตามหัวข้อต่อไปนี้

– การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement)
– การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic empowerment)
– การวางนโนบายและสังคม (Governance and Society)
– ธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development and the Environment)

*โครงการที่ 1 กำลังรับสมัครผู้เข้าร่วม ประจำปี 2019 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali/yseali-professional-fellows/ 

2. YSEALI Academic Fellows Program โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ตามหัวข้อต่อไปนี้

– การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement)
– การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and natural resources management)
– การพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ (Entrepreneurship and economic development)

3. การส่งเสริมเงินทุน (Grant Funding) เปิดโอกาสให้บรรดาผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสนอโครงการแข่งขันเพื่อรับเงินทุนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หรือประเทศ ตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Regional Workshop) YSEALI ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ ที่มีการสร้างเครือข่าย การฝึกสอน แนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เพื่อเป็นผู้นำสังคมในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสหรัฐอเมริกาและผู้คนจากประเทศในกลุ่ม YSEALI ทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม

โครงการประชุมสุดยอด YSEALI ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ประจำปี 2019โครงการ Yseali

ด้วยโครงการ YSEALI ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จึงมีเครือข่ายผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี จาก 11 ประเทศดังกล่าวอยู่จำนวนมาก มีบุคคลจากโครงการนี้จำนวนไม่น้อยที่ได้ไปมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและสังคมของตัวเองในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดประชุมสุดยอด YSEALI ประจำปี 2019 (YSEALI Summit 2019) เพื่อรวมตัวบุคคลเหล่านี้ และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Regional Workshop) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

ภูเก็ตเป็นสถานที่ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดการประชุมเนื่องด้วยเป็นสถานที่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงาม รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมาก เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีความพยายามในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ YSEALI กว่า 150 คน เข้าร่วมประชุมในแนวคิด การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นในระดับภูมิภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนภาคพลเมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงการ YSEALI

โครงการ YSEALI
ภาพบรรยากาศการลงชุมชนเพื่อการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนของผู้เข้าร่วมโครงการ YSEALI

โดยกิจกรรมในการประชุมมีทั้งการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ กิจกรรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการบริการชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าถึงและหาทางพัฒนา หรือหาทางออกของปัญหา และแสดงแนวความคิดไปพร้อมกับความเป็นผู้นำเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาอันกดดันและซับซ้อนทั้งประเด็นในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย (ออนไลน์) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ และจะนำเสนอเรื่องราวและผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ในโอกาสต่อไป

ติดตามรายละเอียดโครงการ YSEALI ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/yseali

Twitter: twitter.com/yseali 

Website : https://asean.usmission.gov/yseali/

โครงการ YSEALI


อ่านเพิ่มเติม วัฒนธรรมใหม่ของ การเดินป่า ที่ยั่งยืน

Recommend