โครงการ YSEALI จัดประชุมในไทยเรื่องความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่อาเซียน - National Geographic Thailand

โครงการ YSEALI จัดประชุมในไทยเรื่องความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่อาเซียน

โครงการ YSEALI ที่ส่งเสริมความร่วมมือให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่จากประเทศในอาเซียน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้จัดการประชุมสุดยอดในเรื่อง การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

คงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง ความสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อโลกในปัจจุบัน ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นแหล่งพลังสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณภาพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งในแหล่งความรู้สำคัญของโลกด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงบทบาทผู้นำการเมืองในเวทีโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวโลกจำนวนมากมุ่งแสวงหาความร่วมมือทางด้านต่างๆ จากสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแนวคิดเพื่อการพัฒนาโลกในด้านต่างๆ

และเป็นเวลานานมาแล้วเช่นกันที่สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ กับนานาประเทศ ทั้งในระดับประเทศและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระหว่างกัน โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นอีกภูมิภาคที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ

โครงการ YSEALI เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้ประชาชนจากอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อการพัฒนาสังคม

โครงการ YSEALI
เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ YSEALI ในหัวข้อ การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562
โครงการ YSEALI
ภาพบรรยากาศในประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ YSEALI เรื่องการส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

โครงการ YSEALI คืออะไร

ชื่อโครงการ YSEALI ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Young Southeast Asian Leaders Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการ การมีส่วนร่วม และร่วมมือทางด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมร่วมกัน ซึ่งเน้นไปที่การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคดังชื่อโครงการ

โครงการ YSEALI ได้จัดกิจกรรมความร่วมมือหลัก 4 โครงการด้วยกัน

1. YSEALI Professional Fellows Program โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ได้ไปศึกษาและเรียนรู้การทำงานกับภาคธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งมีการศึกษาแบ่งตามหัวข้อต่อไปนี้

– การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement)
– การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic empowerment)
– การวางนโนบายและสังคม (Governance and Society)
– ธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development and the Environment)

*โครงการที่ 1 กำลังรับสมัครผู้เข้าร่วม ประจำปี 2019 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali/yseali-professional-fellows/ 

2. YSEALI Academic Fellows Program โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ตามหัวข้อต่อไปนี้

– การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement)
– การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and natural resources management)
– การพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ (Entrepreneurship and economic development)

3. การส่งเสริมเงินทุน (Grant Funding) เปิดโอกาสให้บรรดาผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสนอโครงการแข่งขันเพื่อรับเงินทุนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หรือประเทศ ตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Regional Workshop) YSEALI ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ ที่มีการสร้างเครือข่าย การฝึกสอน แนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เพื่อเป็นผู้นำสังคมในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสหรัฐอเมริกาและผู้คนจากประเทศในกลุ่ม YSEALI ทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม

โครงการประชุมสุดยอด YSEALI ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ประจำปี 2019โครงการ Yseali

ด้วยโครงการ YSEALI ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จึงมีเครือข่ายผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี จาก 11 ประเทศดังกล่าวอยู่จำนวนมาก มีบุคคลจากโครงการนี้จำนวนไม่น้อยที่ได้ไปมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและสังคมของตัวเองในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดประชุมสุดยอด YSEALI ประจำปี 2019 (YSEALI Summit 2019) เพื่อรวมตัวบุคคลเหล่านี้ และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Regional Workshop) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

ภูเก็ตเป็นสถานที่ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดการประชุมเนื่องด้วยเป็นสถานที่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงาม รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมาก เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีความพยายามในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ YSEALI กว่า 150 คน เข้าร่วมประชุมในแนวคิด การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นในระดับภูมิภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนภาคพลเมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงการ YSEALI

โครงการ YSEALI
ภาพบรรยากาศการลงชุมชนเพื่อการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนของผู้เข้าร่วมโครงการ YSEALI

โดยกิจกรรมในการประชุมมีทั้งการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ กิจกรรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการบริการชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าถึงและหาทางพัฒนา หรือหาทางออกของปัญหา และแสดงแนวความคิดไปพร้อมกับความเป็นผู้นำเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาอันกดดันและซับซ้อนทั้งประเด็นในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย (ออนไลน์) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ และจะนำเสนอเรื่องราวและผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ในโอกาสต่อไป

ติดตามรายละเอียดโครงการ YSEALI ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/yseali

Twitter: twitter.com/yseali 

Website : https://asean.usmission.gov/yseali/

โครงการ YSEALI


อ่านเพิ่มเติม วัฒนธรรมใหม่ของ การเดินป่า ที่ยั่งยืน

เรื่องแนะนำ

ออกไปผจญภัยกับเทคโนโลยีอินฟิคูลจาก Wrangler

ในยามที่เราอยากหลีกหนีความจำเจ การออกไปใช้ชีวิตที่ต่างออกไป ทำให้เราพบเจอประสบการณ์แปลกใหม่ได้เสมอ ฉันนั่งอยู่ในอาคารผู้โดยสารภายในสนามบิน ที่แสงแดดยามเช้าสาดทะลุกระจกเข้ามาจนฉันต้องหยิบแว่นขึ้นมาบังสายตา วันนี้ ฉันกำลังจะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตพร้อมเพื่อนร่วมทางหน้าใหม่ที่ฉันไม่รู้จักเลยสักคน เครื่องบินนำเรามาถึงปลายทางในช่วงสายของวัน จังหวัดภูเก็ตในความทรงจำของฉันเลือนราง แม้เคยเดินทางมาแล้วเมื่องครั้งเยาว์วัย แต่ตอนนั้น ความสนุกแบบเด็กๆ ทำให้เก็บความทรงจำได้ไม่มากนัก ครั้งนี้ ฉันได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่ดีให้เดินทางมากับ Wrangler True Wanderers ซึ่งเป็น 10 ผู้เข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดภาพถ่ายที่จัดขึ้นโดย Wrangler เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีทั้งความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรม ในการประกวดภาพถ่ายปีนี้ ทาง Wrangler ได้แบ่งหมวดหมู่ของการเรื่องราวออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ True View, True Foodie, True Culture True Friendและ True Denim ให้เป็นโจทย์สำหรับช่างภาพที่ต้องส่งภาพสำหรับหาผู้ชนะเลิศ และยังเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้รับเทคนิคดีๆ เรื่องการถ่ายภาพจาก Travel blogger ชื่อดังของเมืองไทย ที่มาจัดเวิร์กช็อปให้กับผู้เข้ารอบได้เรียนรู้และสอบถามเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ True Foodie ตลอดการเดินทางทั้งสามวันในจังหวัดภูเก็ต ฉันได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองหลากหลายเมนู อาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น การปรุงอาหารแต่ละจานล้วนมีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังและมีประวัติศาสตร์มาพร้อมๆ กับภูมิสังคมที่แตกต่างกัน […]

งานวิ่งเทรล “โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2019”

งาน “โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์” ถือเป็นงานที่นักวิ่งสายเทรลต้องไม่พลาด เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็น งานวิ่งเทรล ที่ดีที่สุดในเมืองไทย สำหรับการจัด งานวิ่งเทรล ในปีนี้ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ได้รับเกียรติให้ร่วมวิ่งในระยะทาง 11 กิโลเมตร ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้สื่อมวลชน นักกีฬา และผู้โชคดีจากทางบ้าน ได้ลองวิ่งสำรวจเส้นทางที่จะจัด ณ สวนละไม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง การวิ่งสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษมาก เพราะมีผู้ร่วมวิ่งด้วยกันเพียงยี่สิบกว่าคนเท่านั้น และถือเป็นการแนะนำเส้นทางวิ่งเทรลที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย หากคุณเบื่อที่จะวิ่งตามท้องถนนหรือสวนสาธารณะ ผมว่าการวิ่งเทรลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าการวิ่งรูปแบบนี้ร่างกายจะต้องพร้อมจริงๆ เพราะเส้นทางการวิ่งตลอด 11 กิโลเมตร เป็นแบบขึ้นเขาลงเขา ต้องใช้เวลาวิ่งมากกว่าปกติ (ประมาณสองชั่วโมงสำหรับคนทั่วไป) อุปกรณ์ที่นำติดตัวไปก็ต้องพร้อมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ำ เป้น้ำดื่ม เกลือแร่ หรือเจลให้พลังงาน ที่สำคัญคือรองเท้าสำหรับวิ่งเทรลดีๆ สักคู่ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณสนุกหรรษาไปกับเส้นทางธรรมชาติที่ไม่สามารถวิ่งเข้าไปได้โดยลำพัง แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจ ใครเป็นสายวิ่งเทรลเพื่อสะสมแต้มไปวิ่งสนามอัลตร้าแล้ว ยิ่งต้องมาร่วมงานนี้ เพราะที่นี่เป็นสนามที่มีการเก็บแต้มด้วย ส่วนถ้าใครยังไม่พร้อมจะวิ่ง จะมาร่วมสังเกตการณ์ดูลาดเลากันก่อนก็ได้ งานโคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2019 […]

Limited Edition! OPPO Reno Sunset Rose วางจำหน่าย 20 กรกฎาคมนี้ เพียง 16,990 บาทเท่านั้น

จากเดิมที่วางจำหน่ายเพียงแค่สองสีคือ Jet Black และ Ocean Green ด้วยเทคโนโลยีทรงพลัง พร้อมกล้องหลังที่ทรงประสิทธิภาพ รวมถึงดีไซน์สุดพรีเมี่ยม ทำให้ OPPO Reno Seriesได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และล่าสุด OPPO  เตรียมวางจำหน่าย OPPO Reno สี Sunset Rose ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ในราคาเพียง 16,990 บาทเท่านั้น OPPO Reno Series มาพร้อมกับแนวคิด Creativity ด้วยการออกแบบหน้าจอแบบ Panoramic Screen ที่กว้างเต็มตาพร้อม Pivot Rising Camera ที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ถึง 200,000 ครั้ง และนอกจากนี้ OPPO ได้ใช้แนวคิด Creativity ดีไซน์สีใหม่โดยนำแรงบันดาลใจมาจากสีสันของแสงอาทิตย์ในยามเย็น พร้อมสีเหลือบมุก ชมพูอ่อนจากกลีบดอกกุหลาบ เกิดเป็น OPPO Reno สี Sunset Rose […]

โครงการ YSEALI จัดประชุมในไทยเรื่องความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่อาเซียน

โครงการ YSEALI ที่ส่งเสริมความร่วมมือให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่จากประเทศในอาเซียน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้จัดการประชุมสุดยอดในเรื่อง การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 คงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง ความสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อโลกในปัจจุบัน ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นแหล่งพลังสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณภาพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งในแหล่งความรู้สำคัญของโลกด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงบทบาทผู้นำการเมืองในเวทีโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวโลกจำนวนมากมุ่งแสวงหาความร่วมมือทางด้านต่างๆ จากสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแนวคิดเพื่อการพัฒนาโลกในด้านต่างๆ และเป็นเวลานานมาแล้วเช่นกันที่สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ กับนานาประเทศ ทั้งในระดับประเทศและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระหว่างกัน โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นอีกภูมิภาคที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ โครงการ YSEALI เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้ประชาชนจากอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อการพัฒนาสังคม โครงการ YSEALI คืออะไร ชื่อโครงการ YSEALI ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Young Southeast Asian Leaders Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการ การมีส่วนร่วม และร่วมมือทางด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมร่วมกัน […]