โครงการ YSEALI จัดประชุมในไทยเรื่องความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่อาเซียน - National Geographic Thailand

โครงการ YSEALI จัดประชุมในไทยเรื่องความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่อาเซียน

โครงการ YSEALI ที่ส่งเสริมความร่วมมือให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่จากประเทศในอาเซียน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้จัดการประชุมสุดยอดในเรื่อง การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

คงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง ความสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อโลกในปัจจุบัน ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นแหล่งพลังสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณภาพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งในแหล่งความรู้สำคัญของโลกด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงบทบาทผู้นำการเมืองในเวทีโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวโลกจำนวนมากมุ่งแสวงหาความร่วมมือทางด้านต่างๆ จากสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแนวคิดเพื่อการพัฒนาโลกในด้านต่างๆ

และเป็นเวลานานมาแล้วเช่นกันที่สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ กับนานาประเทศ ทั้งในระดับประเทศและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระหว่างกัน โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นอีกภูมิภาคที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ

โครงการ YSEALI เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้ประชาชนจากอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อการพัฒนาสังคม

โครงการ YSEALI
เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ YSEALI ในหัวข้อ การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562
โครงการ YSEALI
ภาพบรรยากาศในประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ YSEALI เรื่องการส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

โครงการ YSEALI คืออะไร

ชื่อโครงการ YSEALI ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Young Southeast Asian Leaders Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการ การมีส่วนร่วม และร่วมมือทางด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมร่วมกัน ซึ่งเน้นไปที่การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคดังชื่อโครงการ

โครงการ YSEALI ได้จัดกิจกรรมความร่วมมือหลัก 4 โครงการด้วยกัน

1. YSEALI Professional Fellows Program โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ได้ไปศึกษาและเรียนรู้การทำงานกับภาคธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งมีการศึกษาแบ่งตามหัวข้อต่อไปนี้

– การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement)
– การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic empowerment)
– การวางนโนบายและสังคม (Governance and Society)
– ธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development and the Environment)

*โครงการที่ 1 กำลังรับสมัครผู้เข้าร่วม ประจำปี 2019 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali/yseali-professional-fellows/ 

2. YSEALI Academic Fellows Program โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ตามหัวข้อต่อไปนี้

– การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement)
– การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and natural resources management)
– การพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ (Entrepreneurship and economic development)

3. การส่งเสริมเงินทุน (Grant Funding) เปิดโอกาสให้บรรดาผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสนอโครงการแข่งขันเพื่อรับเงินทุนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หรือประเทศ ตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Regional Workshop) YSEALI ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ ที่มีการสร้างเครือข่าย การฝึกสอน แนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เพื่อเป็นผู้นำสังคมในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสหรัฐอเมริกาและผู้คนจากประเทศในกลุ่ม YSEALI ทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม

โครงการประชุมสุดยอด YSEALI ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ประจำปี 2019โครงการ Yseali

ด้วยโครงการ YSEALI ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จึงมีเครือข่ายผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี จาก 11 ประเทศดังกล่าวอยู่จำนวนมาก มีบุคคลจากโครงการนี้จำนวนไม่น้อยที่ได้ไปมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและสังคมของตัวเองในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดประชุมสุดยอด YSEALI ประจำปี 2019 (YSEALI Summit 2019) เพื่อรวมตัวบุคคลเหล่านี้ และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Regional Workshop) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

ภูเก็ตเป็นสถานที่ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดการประชุมเนื่องด้วยเป็นสถานที่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงาม รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมาก เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีความพยายามในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ YSEALI กว่า 150 คน เข้าร่วมประชุมในแนวคิด การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นในระดับภูมิภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนภาคพลเมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงการ YSEALI

โครงการ YSEALI
ภาพบรรยากาศการลงชุมชนเพื่อการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนของผู้เข้าร่วมโครงการ YSEALI

โดยกิจกรรมในการประชุมมีทั้งการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ กิจกรรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการบริการชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าถึงและหาทางพัฒนา หรือหาทางออกของปัญหา และแสดงแนวความคิดไปพร้อมกับความเป็นผู้นำเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาอันกดดันและซับซ้อนทั้งประเด็นในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย (ออนไลน์) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ และจะนำเสนอเรื่องราวและผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ในโอกาสต่อไป

ติดตามรายละเอียดโครงการ YSEALI ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/yseali

Twitter: twitter.com/yseali 

Website : https://asean.usmission.gov/yseali/

โครงการ YSEALI


อ่านเพิ่มเติม วัฒนธรรมใหม่ของ การเดินป่า ที่ยั่งยืน

เรื่องแนะนำ

บูธการท่องเที่ยวไต้หวันในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก

เชิญชวนนักเดินทางทุกท่านมาร่วมงานท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 26 (Thai International Travel Fair 2020, TITF#26) ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2563 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เตรียมพบกับข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวันล่าสุดแห่งปี 2020 และโปรโมชั่นสุดพิเศษ รวมถึงกิจกรรมพิเศษภายในงานที่บูธ การท่องเที่ยวไต้หวัน ความเป็นไต้หวัน นำเสนอเป็นภาพความประทับใจเกี่ยวกับไต้หวันด้วยสีสันอันสดใส สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมไต้หวัน เนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลตรุษจีน บูธ การท่องเที่ยวไต้หวัน จึงจัดเตรียมกิจกรรม  DIY การทำโคมลอยและโคมไฟจากผ้าลายดอกไม้สไตล์จีนแคะ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนก่อนใคร รวมถึงการระบายสีบนร่มกระดาษและถุงรักษ์โลกลายใบไม้ ผ่านกิจกรรมการสอนระบายสีดอกไม้ของไต้หวัน เช่น ดอกเหมยและกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส (Phalaenopsis) แสดงถึงศิลปะดั้งเดิมของไต้หวัน ที่สะท้อนถึงสุนทรียภาพอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้เชิญคณะนักแสดงวง Fun To Art ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของศาสนา วัฒนธรรมจีนแคะ และวัฒนธรรมอาหารผ่านการร้องเพลงและเต้นรำ ในขณะเดียวกันภายในงานยังได้จัดเตรียม ชาฟักเขียวไข่มุกให้คุณได้ลิ้มรสกับเครื่องดื่มต้นตำหรับยอดนิยมของไต้หวันอีกด้วย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวัน สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan […]

5 เทศกาลหนังสือที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก Pexels จาก Pixabay บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งความรู้สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของความร่วมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน สำหรับหนอนหนังสือชาวไทย คงจะคุ้นเคยกับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จัดอยู่เป็นประจำทุกปี โดยงานนี้เป็นโอกาสทองที่นักอ่านตัวยงจะได้ทำความรู้จักหนังสือใหม่ๆ ที่ตนเองสนใจ และเป็นโอกาสที่จะได้ซื้อหนังสือที่ลดราคาเป็นพิเศษ ด้านผู้ผลิตหนังสือเองก็ได้ใช้งานนี้แนะนำหนังสือของตัวเอง ใช้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือ รวมไปถึงเป็นโอกาสในการพบปะผู้อ่าน นับว่าเป็นช่วงเวลาที่คนรักหนังสือรอคอยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศทั่วโลกก็มีเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเช่นกัน และมีลักษณะที่หลากหลาย ในบางประเทศเน้นขายหนังสือมือสอง เป็นงานสำหรับผู้รักวรรณกรรมโดยเฉพาะ หรือมีการคัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาโดดเด่นในแต่ละพื้นที่เพื่อชูจุดขายความเป็นเมืองหนังสือที่มีเอกลักษณ์ แต่ก็มีจุดร่วมที่สำคัญเช่นเดียวกับในประเทศไทยคือโอกาสทองในการเลือกซื้อหนังสือและเป็นพื้นที่ที่ให้คนรักหนังสือได้มาพบปะกัน และนี่คือเทศกาลหนังสือในต่างประเทศที่เราขอแนะนำ 5 งานด้วยกัน 1. Hay Festival of Literature & Arts เมือง Hay-on-Wye มณฑล Powys ประเทศเวลส์ ว่ากันว่าเมืองเฮย์ออนไวย์ เป็นเมืองที่ต้นแบบให้กับเมืองหนังสือทั่วโลก เพราะมีร้านหนังสือประจำเมืองมากมาย […]

งานวิ่งเทรล “โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2019”

งาน “โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์” ถือเป็นงานที่นักวิ่งสายเทรลต้องไม่พลาด เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็น งานวิ่งเทรล ที่ดีที่สุดในเมืองไทย สำหรับการจัด งานวิ่งเทรล ในปีนี้ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ได้รับเกียรติให้ร่วมวิ่งในระยะทาง 11 กิโลเมตร ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้สื่อมวลชน นักกีฬา และผู้โชคดีจากทางบ้าน ได้ลองวิ่งสำรวจเส้นทางที่จะจัด ณ สวนละไม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง การวิ่งสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษมาก เพราะมีผู้ร่วมวิ่งด้วยกันเพียงยี่สิบกว่าคนเท่านั้น และถือเป็นการแนะนำเส้นทางวิ่งเทรลที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย หากคุณเบื่อที่จะวิ่งตามท้องถนนหรือสวนสาธารณะ ผมว่าการวิ่งเทรลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าการวิ่งรูปแบบนี้ร่างกายจะต้องพร้อมจริงๆ เพราะเส้นทางการวิ่งตลอด 11 กิโลเมตร เป็นแบบขึ้นเขาลงเขา ต้องใช้เวลาวิ่งมากกว่าปกติ (ประมาณสองชั่วโมงสำหรับคนทั่วไป) อุปกรณ์ที่นำติดตัวไปก็ต้องพร้อมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ำ เป้น้ำดื่ม เกลือแร่ หรือเจลให้พลังงาน ที่สำคัญคือรองเท้าสำหรับวิ่งเทรลดีๆ สักคู่ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณสนุกหรรษาไปกับเส้นทางธรรมชาติที่ไม่สามารถวิ่งเข้าไปได้โดยลำพัง แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจ ใครเป็นสายวิ่งเทรลเพื่อสะสมแต้มไปวิ่งสนามอัลตร้าแล้ว ยิ่งต้องมาร่วมงานนี้ เพราะที่นี่เป็นสนามที่มีการเก็บแต้มด้วย ส่วนถ้าใครยังไม่พร้อมจะวิ่ง จะมาร่วมสังเกตการณ์ดูลาดเลากันก่อนก็ได้ งานโคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2019 […]

การฟังเพลงขณะอ่านหนังสือ ส่งผลดีจริงหรือ

ผู้อ่านส่วนใหญ่เชื่อว่า การฟังเพลงขณะอ่านหนังสือช่วยสร้างความจดจ่อต่อการอ่านได้ดีขึ้น เสียงเพลงส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและประเภทของเพลง บางคนกล่าวว่า ถ้าตนเองอยู่ในภาวะเงียบเกินไปมักไม่เข้าใจเนื้อหาที่กำลังอ่าน แต่บางคนก็แสดงผลในทางตรงกันข้ามคือ ไม่สามารถจดจ่อกับเนื้อหาที่อ่านได้หากมีเสียงรบกวน บทเพลงนั้นมีผลต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์และการรับรู้ รวมไปถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วในเชิงวิทยาศาสตร์มองเรื่องนี้อย่างไร หลายครั้งเรามักพบเจอผู้คนสวมหูฟังไปด้วยขณะที่อ่านหนังสือในห้องสมุด หรือในสวนสาธารณะ ในช่วงทศวรรษ 1990 ทฤษฎีเพลงโมซาร์ต เป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง จากผลงานวิจัยของกอร์ดอน ชอว์ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ และในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนักศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาเอกนาม Xiaodan Leng พบว่า รูปแบบสมองของผู้ที่กำลังเล่นเครื่องดนตรีแสดงผลคล้ายกับโน้ตเพลงคลาสสิก ถัดมาในปี 1993 นักวิทยาศาสตร์ทดลองทฤษฎีเพลงโมซาร์ตกับนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กลุ่มนักเรียนที่ฟัง “Sonata for Two Pianos in D Major” แสดงผลการทดสอบไอคิวในระดับสูงกว่าช่วงที่ไม่ได้รับฟังเพลง เมื่องานวิจัยชิ้นนี้เผยแพร่ออกไป จึงกลายเป็นความเชื่อมาถึงทุกวันนี้ว่า บทเพลงมีผลต่อการอ่านและการเรียนรู้ สิบปีต่อมา งานวิจัยหลายชิ้นตีพิมพ์เผยแพร่ผลการทดลองไปในทางตรงกันข้ามกับทฤษฎีเพลงโมซาร์ต และชี้จุดสังเกตถึงข้อจำกัดในการทดลองที่ผ่านมา เช่น การวัดไอคิวจากทักษะเพียงด้านเดียวอย่างการพับกระดาษ และการแก้ปริศนา พวกเขากล่าวว่า “ไม่มีข้อพิสูจน์หรือหลักฐานใดชี้ชัดว่า การฟังเพลงคลาสสิกส่งผลให้ผู้เรียนฉลาดขึ้น” บุคคลทั่วไปมีแนวโน้มตอบสนองการแก้ปัญหาได้ดีเมื่ออยู่ในภาวะอารมณ์เชิงบวก บทเพลงช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เรียนขณะอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ และช่วยลดความกังวลในขณะที่แสดงความคิดเห็น งานวิจัยชิ้นหนึ่งรายงานว่า เสียงเพลงช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนโดปามีน […]