สผ. สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพในลุ่มน้ำบางปะกง

สผ. สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพในลุ่มน้ำบางปะกง

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หน่วยงานด้านนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดโครงการเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สผ. เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจภารกิจของ สผ. ผ่านกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำบางปะกง พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ บ้านปลาธนาคารปู อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนเกิดเครือข่ายในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร และสร้างความมั่นคงทางรายได้ของชุมชนในลุ่มน้ำบางปะกง โดยมี นายจิรวัฒน์  ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และนางสาวธุวานันท์  ยุกติรัตน เลขานุการกรมให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากสาขาสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ด้วยความอบอุ่น

นายจิรวัฒน์  ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำบางปะกง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๕ ล้านบาท ดำเนินโครงการ ๓ ปี เพื่อดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์ อ.ปากพลี

จ.นครนายก ให้เอื้อต่อการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูนาร้างให้กลับมาเป็นนาข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่กลางน้ำ เกาะลัด อ.คลองเขื่อåน จ.ฉะเชิงเทรา และบ้านบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนหันมาศึกษาและเรียนรู้การทำนาอินทรีย์และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน และท้ายที่สุดในพื้นที่ปลายน้ำได้มีการสร้างบ้านปลา ธนาคารปู เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและพื้นที่ขยายพันธุ์ให้กับสัตว์น้ำและสัตว์หน้าดิน ทั้งหมดนี้เป็นการบริหารจัดการโดยอาศัยการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพตลอดสายน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรชีวภาพในลุ่มน้ำบางปะกงได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

รองเลขาธิการ สผ. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สผ. ได้มีการต่อยอดการดำเนินงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการ ผ่านระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย THAILAND BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY (TH-BIF) เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ อันจะเป็นประโยชน์นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ รวมถึงใช้เป็นชุดข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ “ลุ่มน้ำบางปะกงและทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์” ให้ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับประเทศ หรือ แรมซาร์ ไซต์ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม : ทำความรู้จักกับ พริกไทยปะเหลียน GI ชื่อดังจากตรัง รสเผ็ดร้อน ช่วยลดน้ำหนักและลดลิ่มเลือดในสมอง

Recommend