เปิดงานมหกรรมความยั่งยืน Sustainability Expo 2023 (SX2023) สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า

เปิดงานมหกรรมความยั่งยืน Sustainability Expo 2023 (SX2023) สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ได้มีพิธีเปิดมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) โดยในปีนี้จัดขึ้นตามแนวคิด  “สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า”    Good Balance, Better World พร้อมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกในทุกมิติ

ทั้งนี้งานดังกล่าวได้มีเครือข่ายองค์กรด้าน ความยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลกที่มารวมตัวกัน ซึ่งงาน Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ตอกย้ำแนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ที่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP)  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการจัดงาน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวในปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023 มหกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนว่า ตลอดปีที่ผ่านมา โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ  แต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นภัยธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะน้ำท่วม ไฟป่า ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

“ไม่ว่าความก้าวหน้า ความเจริญมีมากเท่าไร แต่เรายังไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้  ทุกวันนี้จำนวนคนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดจนหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว  ปัญหาจริงๆ จึงอยู่ที่การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” ดร.สุเมธ กล่าว

หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพ หัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 เรื่อง คือ ความพอประมาณหรือต้องตรวจสอบทุนของตัวเองและไม่ทำอะไรเกินตัว  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันหรือการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการทั้งสามนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความมีคุณธรรม

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน การสร้างความยั่งยืนจะต้องดีและถูกต้อง เราจะคิดถึงแต่ผลประโยชน์ไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เคยตรัสไว้ว่า เราต้องทำเพื่อประโยชน์สุข ไม่ใช่ความมั่งคั่งร่ำรวย ถ้ายึดประโยชน์เป็นหลักจึงจะสร้างความสุข ถ้าคนทั้งโลกหันกลับมามองตรงนี้ ทั้งโลกจะรอด และภารกิจของเราคือต้องรักษาโลกนี้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานของเรา ถ้าเราใช้ทรัพยากรจนหมดในวันนี้ ลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไร” ดร.สุเมธ กล่าวย้ำ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานอำนวยการจัดงาน Sustainability Expo 2023 กล่าวว่า การจัดงานนี้จะกระตุ้นให้คนที่อยากมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้แก่โลก ได้มีเวทีแชร์ประสบการณ์ และส่งต่อความรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“เราเชื่อว่างาน Sustainability Expo จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน  การสร้าง Good Balance, Better World หรือการสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่านั้น ไม่ใช่ว่าเราต้องทำสิ่งที่ดีแบบสุดโต่ง เพราะจะเกิดผลกระทบรุนแรงได้  ดังนั้น เราต้องสร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้ทุกคนที่อยากมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้แก่โลกได้มองเห็นภาพกว้าง และตระหนักว่าสิ่งที่เราทำต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศของเรา ต่อภูมิภาค และต่อโลก

ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ แต่ต้องทำจริง และเปิดโอกาสในการเรียนรู้ งาน Sustainability Expo 2023 จะเปิดเวทีให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้กันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสร้างความยั่งยืนให้โลกใบนี้ต่อไป” นายฐาปน กล่าว

พร้อมกันนี้ Sustainability Expo 2023 ยังได้มอบรางวัล Shaper Award ให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับสมญานามหลากหลายว่า “เภสัชกรยิปซี”  “ผู้ประสบความสำเร็จในการวิจัยและผลิตยาสามัญชื่อ “ยาเอดส์” และ “ยารักษาโรคมาลาเรีย” ได้เป็นครั้งแรกของโลก และงานโครงการล่าสุดที่ผลิตยาสมุนไพรจากขมิ้น และฟ้าทะลายโจรที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีกหนึ่งโครงการที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นผลงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความยั่งยืนด้านคุณภาพชีวิต

“ในการทำงานแต่ละครั้งนั้น ดิฉันยึดหลัก 4 คำ คือ Empowerment หรือการสร้างพลัง การส่งเสริมให้คนหรือชุมชนมีความสามารถที่จะเลือกหรือกำหนดอนาคตของตนเอง Equality หรือความเท่าเทียม Dignity ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และที่สำคัญที่สุดคือ Sustainability ความยั่งยืน”

ไฮไลท์ของงาน

  • โซน SEP Inspiration สัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน PROLOGUE: WHAT IF THE WORLD… พาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance ปลุกกระแส ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ พร้อมเจาะลึกหัวใจแห่ง SX แรงบันดาลใจจาก Sufficiency Economy Philosophy และ UNSDGs บอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ และความรู้ใหม่จากองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้านความยั่งยืนตัวจริง
  • โซน BETTER ME เพราะทุกสิ่งดีขึ้นได้…เริ่มต้นที่ตัวเรา และดีต่อเรา ดีต่อโลก ที่จะชวนคุณมาส่องเทรนด์สุขภาพ สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง (Healthy Life Healthy Earth) พบกับ Smart Farming สุดยอดเทคโนโลยี
  • โซน BETTER LIVING พบกับตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนโลก แสดงกระบวนการผลิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมความพยายามเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)
  • โซน Better Community จำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน พบกับแบบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ขาดแคลน แบบโครงสร้างเมืองใหม่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสเท่าเที่ยมในสังคมของทุกๆคน การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อผู้คน และทุกชีวิตในเมือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน  รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม
  • โซน Better World ตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Nat Geo  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า
  • SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking ที่จะชวนให้คุณเรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืน
  • SX Marketplace รวมร้านค้าจากดีไซเนอร์รักษ์โลก สินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้สวย Garden and Farm สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนกว่า 200 ร้านค้า ช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผึ้งชันโรง ผึ้งจิ๋วคุณประโยชน์แจ๋ว และเวทีแชร์มุมมองทางธุรกิจการค้าขาย พลาดไม่ได้กับมุมพักผ่อนพร้อมจิบกาแฟจากร้าน HARVKIND คาเฟ่ในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แนวคิดยั่งยืน
  • SX Kids Zone ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมาย อาทิ เกมหมากรุก ไขความลับแมลงตัวจิ๋วการรักษาธรรมชาติรอบตัว การเดินทางของอาหาร และ ผู้พิทักษ์ขยะ

 

Recommend