กติกาการประกวดภาพถ่ายสารคดี “10 ภาพเล่าเรื่อง” Photography Contest 2023

กติกาการประกวดภาพถ่ายสารคดี “10 ภาพเล่าเรื่อง” Photography Contest 2023

การประกวดภาพถ่ายสารคดี National Geographic Thailand Photography Contest 2023

 “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8”

เฟ้นหาสุดยอดสารคดีภาพยอดเยี่ยมที่เล่า 1 เรื่อง ผ่านภาพถ่าย 10 ภาพ

ภายใต้หัวข้อ Water of Life สายน้ำแห่งชีวิต

เพราะสายน้ำคือแหล่งกำเนิดสรรพชีวิต จากป่าต้นน้ำบนเทือกเขาสูง สายน้ำรวมตัวแล้วแตกแขนงเป็นแม่น้ำลำคลองทอด ยาวสู่ชุมชนน้อยใหญ่ เลาะเลียบสู่ทะเลกว้าง ตลอดการเดินทาง สายน้ำได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและผู้คน ก่อให้เกิดชีวิต หล่อหลอมวัฒนธรรม และกิจกรรมสังคมต่างๆ

การประกวด “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8” นี้ เฟ้นหาสารคดีภาพที่ถ่ายทอดมิติต่างๆ ของสายน้ำที่ชวนให้ขบคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้แง่มุมที่สร้างสรรค์ในยุคที่เราต้องรู้จัก รัก เข้าใจ และปกป้องสายน้ำที่เป็นดั่งชีวิต

การส่งผลงาน

ส่งผลงานผ่าน ลิงค์สมัครส่งภาพโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายที่สามารถร้อยเรียงเป็นสารคดีภาพ 1 เรื่อง จำนวน 10 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ ของแต่ละภาพ (ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร) และเรื่องย่อ หรือแนวคิดสารคดีความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร โดยสะท้อนมุมมองและแง่คิดใหม่ๆ

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ความงามและองค์ประกอบทางศิลปะของภาพถ่าย
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุมมองใหม่ๆ ในการนำเสนอสารคดีภาพ
 3. ภาพถ่ายทุกภาพควรมีคุณสมบัติของ “ภาพถ่ายสารคดี” ที่ร้อยเรียงและเล่าเป็นสารคดี 1 เรื่องได้

คณะกรรมการตัดสิน

 1. คุณนิติกร กรัยวิเชียร ช่างภาพ, ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 2. คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ช่างภาพ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, นักสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม, ช่างภาพ
 4. คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพสารคดี, นักชีววิทยาทางทะเล, National Geographic Explorer
 5. ตัวแทนจาก National Geographic Thailand – คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง / คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหาร National Geographic ฉบับภาษาไทย / คุณเอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพอาวุโส National Geographic ฉบับภาษาไทย

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ช่างภาพอิสระ หรือช่างภาพอาชีพ ไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้ หากส่งในนามทีมต้องไม่เกิน 3 คน / ทีม)  และ 1 รายชื่อมีสิทธิ์ส่งสารคดีภาพได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • ภาพถ่ายสารคดีชุดนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ อาทิ เว็บไซต์, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือ หรือได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้งต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที)
 • ภาพถ่ายที่เคยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Instagram จะต้องเป็นบัญชีส่วนตัวของเจ้าของผลงานเท่านั้น โดยไม่ได้เผยแพร่เป็นชุดครบทุกภาพ และไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยแนวคิดสารคดีมาก่อน
 • ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพ (Retouch) จนผิดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ และเขียนแนวคิดสารคดีด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI – Articial Intellegence) รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ อีกทั้งต้องไม่เป็นการละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทผู้สนับสนุนโครงการทั้งหมด นำภาพไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เท่านั้น ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้ผู้สนับสนุนหลักของโครงการ นำผลงานไปใช้ในตีพิมพ์ในส่วนหนึ่งของหนังสือ (Booklet) เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ “สายน้ำแห่งชีวิต” ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • เจ้าของผลงานสารคดีภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 6 เดือน  ยกเว้นเป็นไปเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เท่านั้น 
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากผิดกติกาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการตัดสิน  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • หมดเขตรับผลงาน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 (ระบบปิดเวลา 00.00 น. หรือเที่ยงคืน)
 • รอบคัดเลือก: ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทาง www.ngthai.com และ Facebook: National Geographic Thailand
 • Popular Vote: ร่วมโหวตภาพประทับใจที่สุด วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง Facebook: National Geographic Thailand
 • รอบชิงชนะเลิศ: นำเสนอผลงานที่เข้ารอบต่อคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ประกาศผลและรับรางวัล: ในงานบ้านและสวน Mid Year 2023 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • ติดตามผลงานชนะเลิศ www.ngthai.com
 • จัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ในงานบ้านและสวน Midyear 2023 ระหว่างวันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2566

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนใน ลิงค์สมัครส่งภาพ ตั้ง ID และ Password พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
 • Sign in เข้าระบบสมาชิก
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน หรือ 1 ทีม ต้องส่งผลงานทั้งหมด 10 ภาพ ที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นสารคดี 1 เรื่อง ก่อนอัพโหลดควรตั้งชื่อไฟล์พร้อมหมายเลขกำกับ
 • กด “อัพโหลดภาพประกวด”  ให้อัพโหลดภาพถ่ายดิจิตอลสีหรือขาวดำ ด้านยาวไม่เกิน 4,800 Pixels  ภาพแต่ละภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB  โดย Upload ภาพเรียงตามลำดับในการเล่าเรื่อง พร้อมใส่คำบรรยายภาพแต่ละภาพสั้น ๆ (คำบรรยายไม่เกิน 300 ตัวอักษร)
 • ตั้งชื่อสารคดีภาพที่ส่งเข้าประกวด
 • ใส่เรื่องย่อหรือแนวคิดของสารคดี ความยาว 500 – 1,000 ตัวอักษร
 • สุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ จนถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับผลงาน (31 พฤษภาคม 2566) และระบบปิดทำการในเวลา 23.59 น. หลังเวลาดังกล่าว ผู้ส่งผลงานยังสามารถ log in เข้ามาดูผลงานของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขและส่งภาพใดๆ ได้อีก

*หมายเหตุ :  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันนำเสนอผลงาน โดยบัตรประชาชนต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล                    

เงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล    

เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท

 • รางวัลผู้ร่วมโหวต จำนวน 3 รางวัล

สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 6 เดือน มูลค่า 960 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

email: ngmth@amarin.co.th

Facebook : National Geographic Thailand

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4178, 4184

ลิงค์สมัครส่งภาพ

https://ngtcontest2023.amarin.co.th


อ่านเพิ่ม โฮป: ความหวัง บนลาน กระเรียน

รางวัลชนะเลิศ 10 ภาพเล่าเรื่อง 2015

กระเรียน

Recommend