NGT x SaySci Ep.7 “พลาสติก 101”

NGT x SaySci Ep.7 “พลาสติก 101”

NGT x SaySci Ep.7 “พลาสติก 101”

พลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการมนุษย์แยกสารประกอบต่างๆ ออกจากวัตถุดิบธรรมชาติแล้วนำไปทำให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นปฏิกิริยาเคมีสายยาวๆ จนได้เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติก ซึ่งสารประกอบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันเมื่อนำมาทำปฏิกิริยาสังเคราะห์แล้ว จะได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติกจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 

ประเภทแรก คือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวลง แต่เมื่อได้รับความเย็นจะกลับมาแข็งตัวเหมือนเดิม สามารถหลอมเหลวได้ และเมื่อได้รับแรงดันสูงๆ ก็ยังคงโครงสร้างเดิม โดยพลาสติกตระกูลเทอร์โมพลาสติกสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น พอลิเอทิลีน (Polyethylene) จะนิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรม อย่างเช่น ท่อน้ำ หรือขวดน้ำ และพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) หรือพีวีซีที่เรารู้จักกัน

 

ประเภทที่สอง คือเทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermo-setting plastic) มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถทนความร้อนสูง ไม่หลอมเหลวและไม่อ่อนตัวลงเมื่อได้รับความร้อน โดยมีโครงสร้างร่างแหของโมเลกุลที่จับกันแน่นมาก จึงทำให้ทนทานต่อความร้อน และปฎิกิริยาเคมีได้ นิยมนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารมากมายหลายชนิด โดยพลาสติกในตระกูลนี้สามารถแบ่งออกได้อีกหลายประเภท เช่น พอลิเอสเทอร์ (Polyester) ที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวด หรือนำมาใช้เป็นเส้นใย และโพลียูรีเทน (Polyurethane) ที่นำมาผลิตน้ำมันขัดเงา หรือเป็นกาวก็ได้

 

ในปัจจุบัน พวกเราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันกันอย่างมากมาย แต่พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปี เพราะฉะนั้นการใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น จะทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลกได้ และทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งบนบกและในทะเลอีกด้วย ดังนั้นพวกเราจึงควรลดปริมาณการใช้พลาสติกและใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็นเพื่อโลกอันสวยงามของเรา

 

อ่านเพิ่มเติม

NGT x SaySci Ep.6 “มหัศจรรย์ของความหนาแน่น”

Recommend