โครงการรักษ์ป่าและท้องทะเลของ Seiko ที่ได้จับมือ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โครงการรักษ์ป่าและท้องทะเลของ Seiko ที่ได้จับมือ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นอกจาก อเล็กซ์ เรนเดลล์ จะเป็นที่รู้จักในบทบาทของนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ เขายังมีความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาตลอดหลายปี

อเล็กซ์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Centre หรือ EEC) ในประเทศไทย องค์กรที่ส่งเสริมให้สังคมมีความรู้และความเข้าใจต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมร่วมกันผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษา”  นอกจากนี้ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษายังสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยงานส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาฯ คือการทำค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และมีความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP)  ได้แต่งตั้ง อเล็กซ์ เรนเดลล์ ให้เป็นทูตสันถวไมตรีด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2020 อีกด้วย

จากความทุ่มเทด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้ Seiko หน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงถึงกัน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ได้เลือก “อเล็กซ์ เรนเดลล์” ให้เป็น Seiko Brand Friend คนที่ 3 ของไซโก (ประเทศไทย) และเป็นคนสุดท้ายของปี 2022 โดยมีที่มาจากโครงการกอดป่ากอดทะเล ที่อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ EEC ที่สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง Seiko Save the Ocean และ Seiko Save the Forest ของ Seiko ที่กำลังดำเนินการอย่างจริงจัง

นับจากนี้ อเล็กซ์ และ Seiko ได้วางแผนทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในมิติต่างๆ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และมอบความตระหนักรู้ให้แก่คนในชุมชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ที่เป็นเสมือน “บ้าน” ของพวกเขาให้มีความยั่งยืน แข็งแรง และดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขตราบนานเท่านาน

ที่ผ่านมา บริษัทไซโก (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมมามากมายหลาย โดยบริษัทฯ นำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนงานวิจัยให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทางทะเล และร่วมมือกับองค์กรระดับโลก อย่าง PADI® (Professional Association of Diving Instructors®) ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจและดำน้ำในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ทาง Seiko ได้ร่วมมือกับ PADI AWARE Foundation องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีภารกิจขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์พลเมือง นโยบายสาธารณะ และการสนับสนุนทุนชุมชน ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก PADI องค์กรฝึกอบรมนักดำน้ำชั้นนำของโลกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและท้องทะเล

ตั้งแต่ปี 2021 ที่ผ่านมา Seiko Watch Corporation ประเทศญี่ปุ่น ได้นำหลัก SDGs  มาบรรจุเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ โดยมีโครงการที่โดดเด่นอย่าง Seiko Save the ocean project ที่ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยมาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 5 ปี โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของ Seiko และหน่วยงานจากหลากหลายองค์กรในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆ หรือกลุ่มลูกค้าไซโกจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในโครงการต่อไป ไซโก (ประเทศไทย) ได้ขยายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ครอบคลุมถึงทรัพยากรที่สำคัญในส่วนอื่นๆ จึงสร้างโครงการ Seiko Save the Forest Project โครงการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า และพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ ที่คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ จะมีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงการดูแล รักษาและอนุรักษ์มรดกแห่งธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้ต่อไป

Recommend